Justície v Slovenskej republike – krátky exkurz

Justícia v Slovenskej republike – krátky exkurz

1. Legislatíva

Ak akceptujeme fakt, že súdnictvo musí byť vykonávané oddelene od ostatných mocí v štáte, situácia je v zásade uspokojivá. Súdnictvo má pomerne širokú autonómiu, máme ústavné i zákonné garancie nezávislosti, Súdnu radu rozhodujúcu o zásadných veciach s minimálne polovičným počtom sudcov, obmedzený vplyv výkonnej moci, sudcovské rady na regionálnej úrovni, spolu 3 stavovské organizácie sudcov a jednu nezávislú iniciatívu bez pevnej štruktúry

2. Situácia v sudcovskom zbore

Neuspokojivá až zlá. Nevládne atmosféra spolupatričnosti, existujú rôzne názorové skupiny, časť sudcov „s tým nechce mať nič spoločné“, vládne nedôvera až nevraživosť. Väčšina sudcov sa k problémom v justícii nevyjadruje nijak, časť sudcov sa ozýva len vtedy, ak sa siaha na materiálne istoty sudcov, časť sudcov má prístup „nerušte moje kruhy“ (neohrozujte systém – je zabehaný, dobrý, sudcovia majú významné kompetencie pokiaľ ide o riadenie justície, všetko zvládajú) a časť sudcov chce zmeny smerom k otvorenosti (zdôrazňuje nielen práva, ale aj zodpovednosť sudcov, nepodceňuje alarmujúco nízku dôveryhodnosť justície ani potrebu primeranej sebakritiky).
Osobitnou kapitolou je vzťah sudcov k súčasnému predsedovi NS SR, ktorý bol ako sudca NS SR a nominant politickej strany ministrom spravodlivosti, ktorého aktivity vyvolávajú pozornosť nielen médií, mimovládnych organizácií, ale aj zahraničných pozorovateľov a ambasád.  

3. Vnímanie justície verejnosťou

Zlé až katastrofálne. Veľká časť verejnosti vníma súdy ako pomalé, nedôveryhodné, až skorumpované. Podľa mnohých sudcovia myslia len na svoje výhody, čoho najmarkantnejším dôkazom sú antidiskriminačné žaloby a nárek nad znížením platov.


Neosobujem si nárok na dokonalý popis, ale pochybujem, že niekto bude namietať jeho podstatu. Z vyššie uvedených troch bodov je zrejmý minimálne jeden fakt – máme v zásade dobrý systém, len jeho vykonávatelia a konzumenti by mali byť zlí a nespokojní. Je to pravda? Ak áno, nesú na tom vinu sudcovia, verejnosť preháňa, je zle informovaná, zlomyseľná, alebo klasické „zo všetkého trošku“? Tou v poradí poslednou odpoveďou nič nepokazím, ale to nie je cieľom tohto exkurzu. Takže poďme na to inak.

Začnem zlými vykonávateľmi. Podľa väčšiny internetových diskutérov žijeme v sudcovskej žumpe. Sudcovia nemajú inú starosť, ako škodiť, naschvál ubližovať a brať úplatky (niektorí diskutéri si dajú tú námahu a napíšu „česť výnimkám“). Tieto príspevky sa mi zdajú byť tak scestné a úbohé, že by som na ne naozaj nepovažoval za potrebné reagovať, keby - a to už prechádzam k zlým konzumentom - nie zanedbateľná časť sudcov nezastávala názor, že „ako si nás verejnosť môže dovoliť kritizovať, výskumy nehovoria pravdu, prečo časť sudcov šťúra do vlastného hniezda...“ A začarovaný kruh je na svete. V takomto type konfliktu nemá zmysel nadávať na protistranu, ale treba jej otvoriť dvere. A nebáť sa skúmať trhliny vo vlastnom hniezde.

Vyvracanie faktu, že nie sme žumpa a ataky na autorov takýchto výrokov, považujem za stratu času. Rovnakou stratou času je  aj omieľanie podľa môjho názoru nespochybniteľných právd, ale predsa len fráz typu „väčšina sudcov pracuje, snaží sa, neberie úplatky...“ Ak však výsledkom vzťahu medzi vykonávateľmi a konzumentmi je nedôvera, je treba s tým niečo robiť najmä u vykonávateľov – nezanedbateľným dôvodom takéhoto postoja je to, že sudcovia sú tu pre verejnosť a nie naopak. Nespochybňujem, že mnoho výhrad voči sudcom je neoprávnených a vyplýva z neznalosti, v horšom prípade z nečestnej motivácie. Proti nečestnej motivácii sa treba brániť, avšak neznalosť sa odbúrava vzdelávaním, vysvetľovaním, a u dobre mienenej kritiky je treba skúmať vlastné chyby a zlyhania. Ak to nerobím, nikto mi nebude veriť, pričom tvrdenie o tom, že chyby neexistujú je rovnako smiešne ako tvrdenia o sudcovskej žumpe.   

V tomto priestore sa ponúkajú možnosti aj na systémové zmeny a podľa môjho názoru novoprijaté právne úpravy ho pomerne efektívne využili. Justícia nie je uzavretá konzerva, do ktorej sa zvonku nemôžete ani pozrieť, nerecykluje sa nekontrolovateľnými postupmi výhradne „z vlastných zdrojov“ a nie je kritikou zvonku či zvnútra nedotknuteľná. Na druhej strane len kvôli individuálnym zlyhaniam niet dôvodu brať Slovensku pomerne vysoký štandard inštitucionálnej samostatnosti súdnej moci.

V súvislosti s poslednými zmenami v justičných zákonoch sa veľa hovorí o „politickom ovládnutí justície, politikárčení, normalizácii...“, pričom nie je jasné, čo si kto pod týmito pojmami predstavuje. Je však zrejmé, že autori týchto výrokov majú na mysli „čistky“, ovplyvňovanie sudcov politikmi, politicky motivované kádrovanie, odbúravanie samosprávy. Ako to je v skutočnosti? Aké práva a privilégiá sa sudcom z hľadiska ich nezávislosti berú?

Dovolím si zhrnúť legislatívne úpravy meniace status sudcu a justičné prostredie na základe dvoch „koaličných“ noviel - novely už účinného zákona o Súdnej rade a novely sudcovských zákonov, ktorá po vrátení prezidentom bola opätovne schválená.

Z dôvodu vyššie spomínaného som zmeny zaradil do troch kategórií
1. Zmeny posilňujúce status sudcov a vnútornú demokraciu v justícii
2. Zmeny, ktoré sú sčasti vnímané ako kontroverzné
3. Zmeny, ktoré zoslabujú status sudcov a posilňujú vplyv ostatných mocí

Zdôrazňujem, nevidím veci tak, že pod bodom 1. sú dobré veci a pod ostatnými bodmi veci zlé. Musím však konštatovať, že prevažujú zmeny, ktoré nemožno zaradiť inde ako do bodu 1, prípadne 2. Teda zmena legislatívneho prostredia v mnohom posilňuje status sudcu a vnútornú demokraciu v justícii, čo sa sudcom nemôže nepáčiť...

1. Zmeny „v prospech sudcov“

- Súdna rada pridelí sudcu  na súd „na základe výberového konania“ (pokus o zamedzenie personálnej svojvôle súdnej rady)
- Predsedovia grémií sa volia sudcami (nemenuje ich predseda súdu ako doteraz)
- Obmedzujú sa možnosti dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu, právomoc sa prenáša z ministra a súdnej rady u NS SR na disciplinárny súd, dotknutému sudcovi sa umožňuje podať opravný prostriedok
- Verejnosť výberových konaní, jednotná databáza testov dostupných rovnako všetkým
- O umožnení práce na doma pre sudcu rozhoduje sudcovská rada (nie predseda)
- Zavádza sa zákaz odvolania z funkcie sudcu ako disciplinárne opatrenie za iné previnenie, než disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu
- Zavádza sa povinnosť upovedomiť sudcu o začatí disciplinárneho konania do desiatich dní
- Zavádza sa povinnosť zverejňovania odlišného názoru sudcu
- Obmedzujú sa možnosti prekladania sudcov z agendy na agendu bez ich súhlasu, zavádza sa dvojmesačná doba na prípravu
- Odvolanie predsedu súdu bude môcť navrhnúť aj sudcovská rada
- Zavádza sa zákaz zmeny personálneho obsadenia senátu v už pridelených veciach
- Súdnej rade sa odoberá možnosť iniciovať disciplinárne konanie
- Zverejňovanie rozhodnutí súdov – po právoplatnosti sa zverejnia všetky súvisiace rozhodnutia

2. Kontroverzné zmeny

- Zákaz uchádzania sa o funkciu predsedu súdu na dobu 5 rokov „po návrate z politiky“
- Zrušenie justičných čakateľov, posilnenie „kariérneho“ postavenia vyšších súdnych úradníkov
- Predloženie zoznamu blízkych osôb v justícii v rámci výberových konaní
- Podrobnejšie majetkové priznania sudcov
- Zrušenie monopolu vzdelávania Justičnej akadémie
- Skrátenie funkčnej doby predsedov súdov na 3 roky
- Odvolanie predsedu súdu sa nebude považovať za správne rozhodnutie ani za rozhodnutie preskúmateľné súdom

3. Zmeny „v neprospech sudcov“

- Zloženie výberových komisií – posun k zapojeniu aj ostatných mocí v štáte (na sudcu 2-2-1, na predsedu súdu 2-3-0, 1. číslica súdna moc, 2. výkonná moc, 3. zákonodarná moc)
- Skracujú a obmedzujú sa stáže sudcov
- Zrušili sa odmeny sudcov, nominálne v tomto roku sa znížil ich príjem, pričom príjem sa síce v zásade zvýšil o 5 %, ale naviazal sa na ďalšiu premennú – vykazovaný deficit štátu, ktorý je v súčasnej dobe vysoký
- Zaviedli sa dve nové skutkové podstaty disciplinárnych previnení (porušenie náhodného prideľovania, nezaslanie vyhlásení súvisiacich s majetkovým priznaním) 


Čo je “politické“ na tom, že sa obmedzuje možnosť prekladania sudcov z agendy na agendu, možnosť pozastavenia výkonu funkcie sa prenáša z ministra na disciplinárny súd, čo je politické na zákaze zmeny obsadenia senátu v už pridelených veciach, na skrátení funkčnej doby predsedu súdu? Čo je politické na zverejňovaní rozhodnutí, verejnosti výberových konaní? Ako chce politická moc ovládnuť justíciu tak, že spustí projekt jednotnej databázy testov vo výberových konaniach dostupných všetkým záujemcom o povolanie sudcu? Áno, je zrejmé, že uchádzači už nebudú robiť testy na takmer 100 percent, čo bol jav doteraz nie neobvyklý. A je riziko, že „bifľoši“ budú mať navrch, ale je to horšie ako keď v nedávnej minulosti si niektorí uchádzači dokázali spomenúť na číslo nejakej naozaj bezvýznamnej európskej smernice o ktorej existencii ostatní právnici nanajvýš len matne tušia?

Na úvahu je i zloženie výberových komisií. Je to však z hľadiska nezávislého posudzovania kandidátov po absolútne transparentnom a verejnom konaní s losovanými testami tak strašne politicky arogantné, ak aj ostatné moci v štáte si dovolia hovoriť do toho, kto bude súdiť? Ak ministrom menovaní členovia vo výberových konaniach na predsedu súdu ako orgánu štátnej správy súdu budú mať prevahu? Áno, v súvislosti s odvolávaním predsedov súdov odvolanie bez možnosti prieskumu problémom byť môže – najmä vo svetle rozhodnutia Ústavného súdu SR v súvislosti s odvolaním bývalého predsedu Krajského súdu v Žiline. Mimomochodom – normalizácia, čistky... Terajšia ministerka spravodlivosti zatiaľ neodvolala ani jedného súdneho funkcionára Jej predchodca zhruba spred piatich rokov v podstate ihneď po nástupe do funkcie bez odôvodnenia odvolal hneď niekoľkých. Niektorí už svoje konania na súde vyhrali...  

Spomenutým novelám možno niektoré veci vytknúť, ale jedno im uprieť nemožno - sú výsledkom riešenia nenormálneho stavu, ku ktorému došlo autonomizáciou rozhodovacích procesov v justícii. Inými slovami, v spoločnosti (ale ani u sudcov) sa nepociťuje potreba riešiť veci súvisiace s vonkajšími tlakmi na justíciu (alebo sa nájdu sudcovia, ktorí „sú tlačení do niečoho“ vládou, parlamentom?), ale vyvstáva potreba riešiť problémy, ktoré vznikli z podozrenia zo zneužitia moci vo vnútri justície. A takúto potrebu cítia aj mnohí sudcovia.

Len niekoľko príkladov

Justiční čakatelia. Dajme tomu, že nie je isté, či najlepší a jediný model dopĺňania kádrov v justícii sú justiční čakatelia. Ak by však nedošlo k zisteniu, že zhruba 40% justičných čakateľov je podozrivo príbuzensky spojených, zrejme by riešenie tejto otázky nebolo tak súrnou prioritou. Systém bez vonkajšej kontroly však umožnil, že justiční čakatelia sú takmer spolovice príbuzní ľuďom z justičného prostredia (ruku na srdce – je to normálne?). Čo s tým? Odpoveď zodpovedného manažéra – autonómny systém kompetentní zneužili, nie je možné ho vylepšiť, je potrebné ho nahradiť! Otvoriť! Zaviesť systém bŕzd a protiváh! Keďže zneužívať moc môže každý, zaviesť jednotnú databázu testov, z ktorej sa tesne pred výberovým konaním losuje!

Pozastavenia výkonu činnosti sudcov počas disciplinárnych konaní. Dajme tomu, že sú na to dobrí minister a súdna rada (osobne si to nemyslím, obidva subjekty sú tvorené mocensky, majú politické a subjektívne záujmy, a hlavne – majú právomoc iniciovať disciplinárne konanie, v ktorom sú stranou v konaní). Ak by však nedošlo k tomu, že bol pozastavený výkon činnosti sudcom za napísanie listu prezidentovi, podanie trestného oznámenia...disciplinárne pojednávania by neboli sledované ambasádami..., zrejme ani riešenie tejto otázky by nebolo prioritou. Aj tu však systém umožnil stav, ktorí mnohí považujú za absurdný. Čo s tým? Minister i súdna rada konali minimálne pre verejnosť a časť sudcov podozrivo, systém nie je vylepšiteľný, treba ho zmeniť! Naviac, tu k zmene dochádza výrazne na prospech sudcov, pretože tak závažný zásah ako je rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie sa odníma politicky a mocensky nominovaným orgánom a zveruje sa súdu.

Prehadzovanie sudcov z agendy na agendu, zmena senátu v už pridelenej veci zmenou rozvrhu práce. Dajme tomu, že je to možné, určite však len za výnimočných okolností. Systém a vystupujúce osoby v ňom však zapríčinili stav, kedy sa tento jav stal nezvykle obvyklým (preloženie dlhoročnej trestnej sudkyne na inú agendu a jeho súvislosť s trestným oznámením na svoju predsedníčku za korupciu, zmeny v rozvrhu práce na Najvyššom súde SR...). Čo s tým? Napadá niekoho iné riešenie, ako takéto zmeny v rozvrhu práce, prehadzovanie sudcov zakázať, obmedziť?

Ján Hrubala
Sudca Špecializovaného trestného súdu

Komentujte

0
s podmienkami použitia.

Komentáre (31)

Načítať predchádzajúci komentár
 • Hosť

  Dnes sa bude konať o 17.00 hod v Dome kultúry Dúbravka diskusia aktívnych občanov na tému trvalo udržateľného rozvoja a hľadania nového ekonomického modelu. Hosťom je predseda NR SR pán Richard Sulík. Všetkých aktívnych občanov srdečne pozývame.
  OZ Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv

 • Hosť

  Zverejnenie mien členov justície, ktorí boli členmi KSČ a ŠTB je nutnosťou. Nejedná sa o perzekúciu. Jedná sa o odkrytie a prerušenie starých vzťahov, justičnej konšpirácie a transparentnosť. Bývalých členov KSČ a ŠTB spája sprisahanecká minulosť. Byť členom justície a členom KSS a ŠTB bol mocenský nástroj na likvidáciu, potieranie a odstavovanie "nepriateľov režimu". Robiť túto "robotu" bolo vecou servility, svedomia a morálky každého člena justície. Morálne a ekonomické škody a následky sú nevyčísliteľné. Tisíce ľudí, ktorí mali o práve a spravodlivosti iné predstavy, odmietli kolaboráciu s režimom a museli z justície odísť. Právo bola tiež aj preto najštudovateľnejšia a tak isto najsprofanovanejšia vysoká škola.
  Zrušila sa vedúca úloha strany, ale piliere komunistického režimu zostali. To platí dvojnásobne v justícii. Bolo to úlohou a záujmom HZDS. Tvrdiť iné, je zľahčovanie a odpútavanie pozornosti od podstaty problému. Justícia, ako tretí pilier moci, má generálny podiel na úpadku a nízkej životnej úrovni obyvateľstva. Justícia nerobí chyby, justícia pácha zločiny. Najvyšší predstavitelia justície politikom servílne tolerujú a kryjú miliardové zločiny.
  Spoločnosť si musí postaviť otázku: Čo znamená táto hra?
  Pádom režimu stratili komunistické štruktúry mocenský vplyv. Ľudia tu ale do jedného zostali. Vrhli sa na ekonomiku. Malá a veľká privatizácia, cecanie štátneho rozpočtu, eurofondov a štátne zákazky je treba vidieť z týchto pohľadov. Za systémom stoja komunisti. Účelom tejto hry je získať maximálnu ekonomickú silu a postupne upevňovať politickú moc za každú cenu. Ekonomickým nepriateľom Slovenska nie je Západ, na ktorý upozorňujú, ale zločin, ktorým oni oslabujú spoločnosť. Občanom sú známe mená Mečiar, Gašparovič, Slota, Ľupták, Rezeš, Smerek, Široký, Filo, Fico, finančné skupiny a ďaľšie tisíce menej známych a už moc bohatých ľudí po slovenskom vidieku, ktorí sa stali zavádzateľmi tohoto poriadku a duchovna. Treba rovno povedať, že rozkrádanie Slovenska je PROGRAM. Vzťahy týchto ľudí na vrchole nie sú náhodné, sú to vysoko konšpiratívne, sprisahanecké a účelové vzťahy z minulosti. Hlavnou úlohou HZDS bolo mariť vstupu Slovenska do NATO a EÚ. Porevolučný vývoj sa mal podobať Rusku. Preto bola vytvorená skupina spriaznených multimilionárov, cez ktorých sa ľahko získavané a rozkrádané financie transformujú a perú.
  Nezastupiteľnú úlohu tohoto programu na znovuovládnutie spoločnosti bývalými komunistami má tretí pilier moci. HZDS dosadilo na klúčové pozície justície ľudí, ktorí kryjú realizáciu tohoto programu a zabezpečujú realizátorom beztrestnosť. Od Ivana Gašparoviča spoločnosť nikdy nepočula slová kritiky na stav spoločnosti a justície. Má zviazané ruky. On bol tvoriteľom, organizátorom a súčastou mečiarizmu, ktorý ťažko morálne a ekonomicky poškodil Slovensko. Spoločnosť pri zverejňovaní príslušnosti k týmto sprisahaneckým spolkom nemusí brať ohľad na city. Tvrdiť, že dovodom k ich príslušnosti boli deti a kariéra je morálna prostitúcia a bezcharakternosť.
  Keď sme ešte chlapi a nechceme sa hanbiť pred budúcimi generáciami, je najvyšší čas nekompromisne zastaviť tento vývoj a zločincov donútiť sa zodpovedať. Je jedno, či sa jedná o prezidenta, premiéra, ministra, sudcu, prokurátora, alebo štátneho úradníka akejkoľvek strany. Na nich musíme byť prísnejší dvojnásobne. Nejedná sa o nich, oni sú tu dočasne, jedná sa o spoločnosť a nasledujúce generácie. My, všetci zodpovedáme za to.

  Je v záujme spoločnosti prerušiť a rozkryť v justícii všetky zneužívateľné vazby s pohrobkami starého režimu!!!

  Štefan Martoš

 • Hosť

  Predseda NR SR Richard Sulik sa spolu s nezávislým poslancom Igorom Matovičom zúčastnil diskusie s aktívnymi občanmi OZ Občianske stredisko pre rozvoj demokracie a ľudských práv v bratislavskej Dúbravke.
  Vyjadril sa aj k bodu 124 programu SaS:
  Zaviesť pravidlo, podľa ktorého poškodený bude mať možnosť viesť súkromnú obžalobu v trestnej veci, ak prokurátor zamietne jeho sťažnosť proti tomu, že policajt odložil trestné oznámenie, alebo prokurátor inak nezastupuje záujmy poškodeného riadne. Ak bude poškodený v takej veci úspešný, náklady súkromného zastúpenia bude hradiť štát a prokurátor, ktorý sa v danej veci dopustil pochybenia, bude povinne disciplinárne stíhaný.
  Pozrite videozáznam z diskusie
  na www.koloseo.info
  Nenechajte si ujsť veľmi zaujímavú diskusiu, ktorá s hosťami trvala takmer hodinu a po ich odchode pokračovala so zakladateľmi novej politickej strany PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, ktorí sa snažili presvedčiť verejnosť a aktívnych občanov, prečo práve oni sú strana pre občanov. PaS ukázala, že dokáže počúvať hlasy občanov, najmä mladých ľudí a rešpektovať a implementovať do budúcna všetky dimenzie trvalo udržateľného rozvoja.

  Pripravujeme pozvanie ministerky spravodlivosti na diskusiu o práve a spravodlivosti, ktorá sa uskutoční 19. mája 2011 od 16.45 v priestoroch Domu kultúry v bratislavskej Dúbtavke.
  www.koloseo.info

 • Hosť

  Kto splní predvolebné sľuby za SaS v oblasti spravodlivosti?
  Dostali sme oprávnenie od predsedu NR SR pána Richarda Sulíka, ktorý sa zúčastnil diskusného fóra, aby sme nižšie uvedenú otázku smerovali pani ministerke spravodlivosti.
  Strana SaS pred voľbami v oblasti práva sľúbila v bode 124 programu:
  Zaviesť pravidlo, podľa ktorého poškodený bude mať možnosť viesť súkromnú obžalobu v trestnej veci, ak prokurátor zamietne jeho sťažnosť proti tomu, že policajt odložil trestné oznámenie, alebo prokurátor inak nezastupuje záujmy poškodeného riadne. Ak bude poškodený v takej veci úspešný, náklady súkromného zastúpenia bude hradiť štát a prokurátor, ktorý sa v danej veci dopustil pochybenia, bude povinne disciplinárne stíhaný.
  V diskusii nás pán Richard Sulík povedal, že pravidlo sa nedostalo do vládneho programu, ale je to aktuálnaotázka pre pani ministerku. Prosíme pani ministerku aby si pozrela celý videozáznam /to nie je reklama, to je verejný záujem/ a pokúsila sa nám odpovedať.
  na www.koloseo.info
  Zároveň informujeme verejnosž, že pozývame pani ministerku na diskusiu s aktívnymi občanmi na 19. mája 2011 do DK Dubravka, tak ako sme ju pozvali oficiálnou pozvánkou.
  Debata na živo je iné ako si pripraviť článok, debata na živo sa viac podobá realite......

  Odkaz: http://www.otvorenepravo.sk/m/clanok/117/lucia-zitnanska-zamerali-sme-sa-na-otvorenie-sudov-verejnej-kontrole#k1121

 • Hosť (Elouise)

  What's up to every body, it's my first visit of this webpage; this weblog carries amazing and truly good data in favor of readers.

  My web blog - Jobs.Tourism.net.nz

 • Hosť (Brooks)

  Wow, that's what I was seeking for, what a data! present here at this webpage, thanks admin of this website.

  Here is my homepage :: http://Www.Yellowcarshop.Co.Uk/author/jeffdunhamticketsyumcenter/

 • Hosť (Alta)

  Usually I do not read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very nice post.

  Feel free to surf to my blog post :: garth Brooks Tour Detroit

 • Hosť (Ronald)

  Examiner: These are the initial Concerts in the US since Chinese Democracy came out. Do you believe that followers are coming to these Concerts, or leaving, with a better appreciation for the new songs?  Click Here


  Click Here


  Click Here


  Click Here


  Click Here  Feel free to visit my web page ... www.inc.com

 • Hosť (Nicolas)

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  Also visit my web blog :: www.isgroup-bg.Com

 • Hosť (vidiaci občan)

  Poprosil by som ZOJ o zastavenie spamovania na ich stránke, ktoré slúži iba ku jeho deštrukcii, trebárs na http://www.zoj.sk/sk/dokumenty/zoj/410-justv-sr-kratkyex , čiže zde.

  Jedným z dôvodov je aj sťaženie orientácie a čítania fóra ZOJ.

  Druhým je podozrenie pre evidentné opatrenia niekoho /všetci vieme o mečiaroharabinovcoch a ich zvyšujúcej sa frekvencií análneho zverača.../, a preto zneprehľadňujú fórum infantilitami.

  Dá sa zvažovať aj znefunkčnenie ZOJ, lebo... chce poriadok v súdnictve a na súdoch, čo týmto zjavne nevonia. Preto aj podporujú výpalnícke žaloby proti Slovensku a jeho občanom. Lebo ešte málo nakradli a majú stále menšiu moc.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Justície v Slovenskej republike – krátky exkurz

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri