List sudcu Mgr. Maroša Feketeho ministrovi spravodlivosti SR Gáborovi Gálovi

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt úradný listList sudcu Mgr. Maroša Feketeho ministrovi spravodlivosti SR Gáborovi Gálovi v súvislosti s prerušením výkonu funkcie sudcu bývalého predsedu Okresného súdu Bratislava 3 JUDr. Davida Lindtnera.

 

Mgr. Maroš Fekete, sudca Okresného súdu Bratislava III

JUDr. Gábor Gál

Minister spravodlivosti SR   

VECInformácia o zániku funkcie sudcu JUDr. Davida Lindtnera

Vážený pán Minister spravodlivosti SR.

Dovoľujem si obrátiť sa na Vás s informáciou o zániku funkcie sudcu JUDr. Davida Lindtnera.

 

Opíšuc reálny stav len v krátkosti uvediem, že JUDr. David Lindtner bol predsedom Okresného súdu Bratislava III a po zverejnení jeho komunikácie s Mariánom Kočnerom sa:

- dňa 21. 10. 2019 vzdal funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III,

- ku dňu 01. 11. 2019 ste mu ako minister spravodlivosti na jeho žiadosť prerušil výkon funkcie sudcu podľa ust. § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov z vážnych rodinných alebo osobných dôvodov,

- dňa 18. 12. 2019 zložil advokátsky sľub, čím sa stal advokátom,

- dňa 11. 03. 2020 mu bolo spolu s ďalšími v tom čase 12 sudcami vznesené obvinenie, na základe čoho sa proti nemu v súčasnosti vedie trestné stíhanie.

 

            Dovolím si úplne pominúť moje subjektívne stanovisko, podľa ktorého sudca, ktorý radí osobe trestne stíhanej ako dostať nižší trest (ako to vyplynulo z komunikácie JUDr. Davida Lindtnera s Marianom Kočnerom, ktorú JUDr. David Lindtner v plnom rozsahu priznal) porušil etický kódex sudcu a mal by byť z funkcie sudcu na základe disciplinárneho konania odvolaný, nevraviac o trestom stíhaní pre trestný čin úplatkárstva (ponúkanie úplatku inému sudcovi), a to aj pri rešpektovaní zásady prezumpcie neviny. Takisto nie je predmetom môjho listu polemizovanie nad vnútorným rozporom toho, že na jednu stranu má JUDr. David Lindtner prerušený výkon funkcie sudcu „z vážnych rodinných alebo osobných dôvodov“, ktoré mu však zjavne nebránia vo výkone obsahovo a časovo náročnej advokátskej praxe.

 

            Predmetom môjho listu je informovať o tom, že i keď má  JUDr. David Lindtner prerušený výkon funkcie sudcu (ako som uvádzal vyššie podľa ust. § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich), je stále sudcom, a preto naň treba hľadieť ako na sudcu, povinného dodržiavať všetky povinnosti sudcu, vyplývajúce z ustanovení Ústavy SR, zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a ďalších právnych predpisov. Uvedenému právnemu koštruktu svedčia okrem iného tieto skutočnosti:

- keby JUDr. David Lindtner napr. zmenil svoj trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky (odkaz na ust. § 20 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich), tak by mu podľa ust. § 17 písm. e/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich funkcia sudcu zanikla bez ohľadu, či ju má alebo nemá prerušenú,

- Ústavný súd SR považoval JUDr. Davida Lindtnera za sudcu aj napriek jeho prerušenému výkonu funkcie sudcu, pretože dňa 12. 03. 2020 rozhodoval o súhlase s jeho väzobným stíhaním, čo robí iba pri návrhu na väzobné stíhanie sudcu, nie advokáta.

 

            Na základe uvedeného je preto podľa môjho názoru zrejmé, že JUDr. David Lindtner je stále sudcom, a to aj napriek prerušeniu tejto funkcie od 01. 11. 2019, preto jeho podnikanie (podnikaním sa rozumie vykonávanie advokátskej praxe JUDr. Davidom Lindtnerom počas jeho výkonu funkcie sudcu) počas výkonu funkcie sudcu naplnilo ust. § 17 písm. f/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich funkcia, teda neodstránenie dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie sudcu, pretože v zmysle ust. § 23 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich je nezlučiteľným s funkciou sudcu vykonávanie (okrem iného) podnikateľskej činnosti. Samozrejme Súdna rada SR podľa ust. § 23 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v prípade pochybností môže rozhodnúť o povinnosti JUDr. Davida Lindtnera skončiť túto podnikateľskú činnosť, ale mám za to, že tejto osobe jeho funkcia sudcu zanikla bez akýchkoľvek pochybností dňa 18. 12. 2019, kedy sa stal advokátom a začal vykonávať ako sudca súkromnú podnikateľskú činnosť.

 

Záverom poukazujem na fakt, že JUDr. David Lindtner tým, že má prerušený výkon funkcie sudcu podľa  ust. § 24 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich zostal evidovaný v stave sudcov Okresného súdu Bratislava III, avšak prácu sudcu nevykonáva a na jeho miesto nemôže predseda Okresného súdu Bratislava III žiadať vytvorenie nového miesta sudcu, prípadne žiadať hosťujúceho sudcu, čo pri alarmujúcom poddimenzovanom stave sudcov Okresného súdu Bratislava III je vážna situácia s následkami vzniku prieťahov v súdnych konaniach Okresného súdu Bratislava III v už neďalekej budúcnosti.

 

Tiež by som si ešte dovolil upriamiť pozornosť na neustále prehlbovanie preťaženosti nielen Okresného súdu Bratislava III ako celku, ale aj jeho jednotlivých súdnych oddelení.

 

Na základe uvedeného si dovoľujem požiadať o pridelenie namiesto zaniknutej funkcie sudcu JUDr. Davida Lindtnera miesta nového sudcu, a to v čo možno najkratšom možnom čase obsadiť novým sudcom.

 

Za porozumenie ďakujem

 

                        V Bratislave, dňa  16. 03. 2020

 

                                                                                                          Mgr. Maroš Fekete

                                                                                            sudca Okresného súdu Bratislava III

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Hosť (Pavol Malček)

    Je zaujímavé, že práve Mgr. Maroš Fekete vyjadruje obavy zo vzniku prieťahov v súdnych konaniach OS BA III v už neďalekej budúcnosti.

    Z medializovaných informácií zo dňa 18.02.2020 v článku https://hlavne.sk/domace/kandidat-na-predsedu-sudu-zatajil-manzelku-a-jej-prietahy/ je totiž zrejmé, že jeho manželka Mgr. Ivana Fekete (sudkyňa OS BA III) bola v minulosti opakovane disciplinárne stíhaná (aj na návrh ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej) za dlhoročné prieťahy v súdnych konaniach spôsobené nepísaním rozsudkov v zákonom stanovenej lehote. Na základe dostupných informácií prieťahy v súdnych konaniach Mgr. Ivany Fekete neustále trvajú, a preto je na mieste výzvu na ich prešetrenie adresovať súčasnej ministerke Mgr. Márii Kolíkovej. Týmto konaním zo strany pani ministerky by mohlo dôjsť k zníženiu obáv sudcu Mgr. Maroša Fekete zo vzniku prieťahov v súdnych konaniach na OS BA III.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Úvahy, články, návrhy List sudcu Mgr. Maroša Feketeho ministrovi spravodlivosti SR Gáborovi Gálovi

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri