Päť dôvodov, prečo v súčasnosti nebyť sudcom, a čo s tým má Štefan Harabin

| dennikn.sk | 13. marca 2019 10:55 | Katarína Javorčíková |

Kľúčové mocenské pozície si aj s výraznou podporou sudcov v justícii udržali tí, čo boli Harabinovi najbližšie.

Autorka je emeritná sudkyňa,
bývalá prezidentka združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“

Keď som po dlhých rokoch práce sudcu dospela postupne k rozhodnutiu, že túto prácu už ďalej nechcem robiť, predpokladala som, že túto kapitolu života úplne uzavriem a sústredím sa výlučne na prácu s právom iným spôsobom.

Bola mi však venovaná kniha Veroniky Prušovej s komentármi Mariána Leška „Harabin“. Vrátila ma do rokov minulých, do histórie slovenskej justície, ktorá je aj mojou osobnou históriou, a táto retrospektíva ma doviedla k analýze dôvodov, prečo už v súčasnosti nechcem byť sudcom.

Dôvod prvý: Čo bolo, bolo – zabudnite

Sudcom som sa stala začiatkom 90. rokov v čase mečiarizmu, keď sa ešte len začínali snahy sudcov o etablovanie súdnej moci ako tretej rovnocennej moci v štáte. Hlavným nositeľom týchto aktivít bola v tom čase silná stavovská organizácia sudcov Združenie sudcov Slovenska, vo významnej miere podporovaná aj zo zahraničných fondov krajín EÚ.

Kniha Harabin je dôslednou faktografiou o tom, ako vtedy sudcovia na jednej strane postupne získavali formálny status ústavných činiteľov, postavených na roveň poslancov parlamentu a členov vlády, a na druhej strane o tom, ako medzi nimi postupne nastával rozkol a polarizácia pod stále silnejúcim vplyvom Štefana Harabina a jeho podporovateľov.

Ako začínajúci sudca som mala silnú ilúziu o dôležitosti až posvätnosti poslania sudcu v spoločnosti, ktorej ma však rýchlo zbavila justičná realita. Po tom, ako sa stal Štefan Harabin predsedom Najvyššieho súdu a súdnej rady, a medzitým aj ministrom spravodlivosti, som v priamom prenose sledovala, čo všetko si mohol s politickým krytím vládnucej moci dovoliť. Ako sa dá beztrestne zneužívať vysoká štátna funkcia pod zásterkou ochrany nezávislosti sudcov, ako sa dajú prežiť dôkazy o prepojenosti sudcu na podsvetie, ako sa dá korumpovať sudcov z prostriedkov štátu za ich podporu a lojalitu, ako sa dajú úspešne profesionálne likvidovať a osobnostne ponižovať jeho názoroví oponenti.

To všetko pred zrakmi mlčiacej drvivej väčšiny sudcovského stavu a bez akejkoľvek relevantnej aktivity Združenia sudcov Slovenska, hoci mnohí postihovaní sudcovia boli v tom čase jeho členmi.

Konkrétne fakty sú notoricky známe, mnohokrát verejne pomenované a opísané. Dokonca som dala podnet aj na ich sfilmovanie a vznikol známy dokument režisérky Zuzany Piussi Nemoc tretej moci. Ambície Štefana Harabina by sa možno aj podarilo doviesť do dokonalosti a vybudoval by z justície „štát v štáte“ pod svojím vedením, ak by (našťastie) neskôr nestratil politické krytie. A hoci sa v roku 2014 mocenská éra Harabina v justícii formálne skončila, justičná karavána ide ďalej pod takmer identickým vedením ako za jeho čias. Mnohí môžu namietať, že načo to stále pripomínať, že treba zabudnúť a ísť ďalej. Áno, z minulosti sa žiť nedá, treba aj odpúšťať, ale nie zabúdať, aby sa zlo opäť nezopakovalo.

Dôvod druhý: Sudcovia proti sudcom

Proces polarizácie sudcov na harabinovcov a tých druhých postavil proti sebe sudcov s diametrálne odlišným vnímaním spôsobu fungovania justície a životných hodnôt.

Rozhodujúcim rozdielom bol fakt, že harabinovci boli nositeľmi moci v justícii a mali čo svojim podporovateľom ponúknuť. Podporiť oponentov znamenalo neisté postavenie na súde, riziko šikanovania a hrozbu účelového disciplinárneho stíhania až po vyzlečenie z talára. O to vzácnejšie bolo, že na jeseň v roku 2009 našlo 15 sudcov odvahu napísať otvorený list všetkým ústavným činiteľom o tom, čo sa v justícii pod vedením Harabina deje. Následne vzniklo vyhlásenie pod názvom 5 viet o atmosfére strachu a potláčaní slobodnej diskusie o justícii, ktoré už podpísalo vyše 100 sudcov.

Reakciou však bolo, že signatári tohto vyhlásenia boli dehonestovaní ako „lenivci v talároch, ktorí politikárčia“, nielen zo strany najvyšších vládnych predstaviteľov, ale aj súdnej rady, a tak silnejší odpor sudcov bol eliminovaný. Jadro sudcovského odporu sa napriek tomu dokázalo sformovať do nezávislej iniciatívy a neskôr združenia pod názvom Za otvorenú justíciu (ZOJ). Na dlhé roky sa stalo jedinou inou názorovou alternatívou v súdnictve, s významným mienkotvorným vplyvom na verejné médiá. Poskytlo okrem iného aj verejnú podporu účelovo postihovaným sudcom a vypracovalo podrobnú analýzu ich disciplinárnych konaní.

Bola som od začiatku súčasťou ZOJ a verili sme, že po tom všetkom, čo sa v justícii v tom čase udialo, sa nám postupne podarí rozšíriť členskú základňu o sudcov, ktorým boli síce naše názory aj aktivity blízke, ale mali obavu nás verejne podporovať. Nestalo sa tak. Naopak, kľúčové mocenské pozície si aj s výraznou podporou sudcov v justícii udržali tí, ktorí boli Harabinovi najbližšie. Stotožňovali sa s jeho názormi, uskutočňovali jeho zámery a profitovali z jeho pozície. Zostali im naďalej otvorené dvere pre kariérne postupy a spravovanie justície.

Harabinovi oponenti, ktorým sa aspoň podarilo dostať do súdnej rady, tvorili vždy takú výraznú menšinu, že okrem možnosti vyjadriť svoje názory takmer nič nedokázali presadiť.

Na otázku, PREČO to takto dopadlo, si neviem doteraz odpovedať. Zostalo len poznanie, že najväčším nepriateľom sudcov sú sudcovia samotní.

Dôvod tretí: Ilúzia právnej istoty

Právna istota je označovaná ako jeden z kľúčových pilierov v právnom štáte, a jej garantom má byť súdna moc. Hoci od Nežnej revolúcie v roku 1989 uplynie už 30 rokov, právna istota na Slovensku je v žalostnom stave. Je nepochybné, že aj vo vyspelých demokraciách sa stáva, že v obdobných veciach súdy rozhodnú úplne odlišne. Je napokon celý systém riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov, ktorými by sa mali krivdy dotknutých napraviť.

Právna istota by sa však rozhodne nemala otriasať vo svojich základoch na úrovni Najvyššieho alebo Ústavného súdu. Najmä v situácii, keď štát vynaloží obrovské finančné prostriedky na rekodifikáciu procesných zákonov a ako mantra sa stále opakuje, že si to vyžaduje zabezpečenie právnej istoty občanov. Ťažko prijateľný je už samotný fakt, že účastník súdneho sporu získa po niekoľkých rokoch konečne právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým sa upraví právny stav problému, pre ktorý sa súdil, a po uplynutí ďalších rokov na základe podania mimoriadneho opravného prostriedku jeho protistrany v spore sa právoplatné rozhodnutie zruší a jeho vec sa opätovne dostáva na začiatok súdneho procesu.

Štát nedokázal zabezpečiť, aby aspoň na vrchole súdnej pyramídy rozhodovali súdy bez prieťahov a bežne sa nestávalo, že právoplatné rozhodnutia sa zrušia až po uplynutí ďalších rokov. Pritom práve Ústavný súd je ten, čo má chrániť účastníkov súdnych konaní pred prieťahmi a priznávať im primerané finančné zadosťučinenie. Sám však rozhoduje rádovo niekoľko rokov, teda s prieťahmi.

Asi najvypuklejšou ukážkou biedneho stavu právnej istoty na Slovensku boli rozhodnutia takzvaného veľkého senátu Najvyššieho súdu z rokov 2017 a 2018. V roku 2017 veľký senát rozhodol, že pokiaľ sa účastník v súdnom spore rozhodne podať proti právoplatnému rozhodnutiu súdu dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, musí si vybrať len jeden dovolací dôvod. To znamená, že aj keď si myslí, že ich je viacero, nie je prípustná kumulácia dovolacích dôvodov a Najvyšší súd preskúma len ten dovolací dôvod, ktorý je podľa procesného poriadku uvedený v príslušnom ustanovení zákona na prednejšom mieste.

V tom čase boli na Najvyššom súde nerozhodnuté mnohé dovolania vo veciach, v ktorých právni zástupcovia dovolateľa o takomto právnom názore Najvyššieho súdu ešte nemohli ani tušiť, a bežne preto uplatňovali viaceré dovolacie dôvody. Po prijatí citovaného rozhodnutia však boli v zmysle tohto právneho názoru Najvyššieho súdu odmietnuté dovolania v stovkách vecí. Po uplynutí jedného roka prijal veľký senát ďalšie rozhodnutie, ktorým kumuláciu dovolacích dôvodov spätne označil ako zákonnú a svoje predchádzajúce rozhodnutie za chybné bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom zmenila legislatíva alebo judikatúra, ktorá by takúto zásadnú zmenu odôvodňovala. To, že na zmeny právneho názoru dovolacieho súdu doplatili stovky účastníkov, ktorí by inak možno aj boli úspešní, už nikto nerieši.

Pre sudcov v rozhodovacej praxi je veľkým problémom, ak rozhodnú o veci s právnym názorom, ktorý je súladný aj s rozhodnutiami nadriadeného súdu v iných obdobných veciach, ale ich rozhodnutie je zrušené na základe iného právneho názoru toho istého nadriadeného súdu. Odstrániť rozdielnosť rozhodovania súdov v obdobných veciach je tiež behom na dlhé trate, a účastníci vo veciach, ktoré boli rozhodnuté podľa právneho názoru, neskôr označeného ako nesprávny, už majú smolu.

Stáva sa aj to, že právoplatné rozhodnutia zruší Ústavný súd s rozsiahlym odôvodnením, s hlbokým prienikom do právnej histórie, ale chýba jasný záver, v čom nižšie súdy vlastne pochybili a čo majú v obnovenom konaní robiť. Zákonite to vedie k súdnemu konaniu s nejasným výsledkom; teda či nové rozhodnutie súdov v základnom konaní bude udržateľné v rámci konania o opravných prostriedkoch.

Pri uplatňovaní práva na súde tak nič nie je isté a vopred predvídateľné.

Dôvod štvrtý: Nie je súd ako súd a sudca ako sudca

Podmienky práce sudcov v jednotlivých regiónoch Slovenska sú diametrálne odlišné. Kým niekde súdy zvládajú rozhodovať všetky došlé veci v primeranom čase bez prieťahov, na iných sa dlhé roky „trápia“ s kopami starých a komplikovaných vecí, ku ktorým im pribúdajú nové. A hoci sudcovia na preťažených súdoch spravidla rozhodujú viac ako na optimálne zaťažených súdoch, stále majú nálepku „zlého súdu“. Tento stav im značne komplikuje aj kariérny postup, pretože dostať sa z preťaženého súdu na iný súd je spravidla možné, len keď s tým všetci kompetentní súhlasia, čo nie je jednoduché dosiahnuť. Tento stav je už chronickým problémom justície a do veľkej miery aj výsledkom politických pokusov zmeniť súdnu mapu.

Boli to nevydarené pokusy, keď sa najprv veľké súdy drobili na menšie a neskôr sa tie menšie rušili ako neefektívne. Spisy sa presúvali z jedného súdu na druhý a balík starej nevybavenej agendy sa zväčšoval.

Nechcenými obeťami týchto pokusov boli v konečnom dôsledku účastníci súdnych konaní a sudcovia dotknutých súdov. Aj keď možno svitá na lepšie časy po hĺbkovom audite z európskych fondov, ako na tom slovenské súdy sú a čo s tým ďalej, bude to dlhodobý proces, v mnohom závislý od vôle a kompetentnosti politikov, ktorý na súčasný balík starých nevybavených vecí nemusí mať potrebný efekt.

Nerovnaké podmienky práce sudcov sú nielen medzi jednotlivými súdmi, ale aj v rámci toho istého súdu. Stačí sa pozrieť na súdnu štatistiku, z ktorej sa dá zistiť, že na tom istom súde a tom istom kolégiu (alebo grémiu) má časť sudcov podstatne viac nevybavených vecí ako ostatní. Ponúka sa vysvetlenie, že asi robia menej, a preto majú viac. Sú aj také prípady, ale rozhodne to nie je pravidlo.

Keď sa pracovitý a zodpovedný sudca okresného súdu napríklad v rámci kariérneho postupu dostane do senátu krajského súdu, sú mu spravidla pridelené veci po sudcovi, ktorý zo senátu odišiel. Môže dostať najväčší balík nevybavených vecí v senáte, hoci na tom nenesie žiadnu vinu, a to len preto, že zvyšní dvaja členovia senátu nie sú ochotní prerozdeliť veci v senáte tak, aby to bolo primerané. Rozdiely počtu vecí v senáte medzi jeho členmi tak môžu predstavovať desiatky alebo aj stovky vecí.

Do problémov sa môže dostať aj senát, v ktorom napríklad jeden člen senátu nedokáže z nejakého objektívneho dôvodu vybavovať porovnateľný počet vecí ako ostatní členovia, a v senáte tak narastá počet starých vecí. Namiesto toho, aby vedenie súdu takémuto senátu pomohlo, nechá balík nevybavených vecí celé roky narastať a sudcovia sú nútení dlhodobo pracovať pod veľkým tlakom preťaženého súdneho oddelenia, hoci takýto stav nezavinili. Aj rozdiely v počte pridelených vecí medzi senátmi toho istého súdu tak môžu predstavovať stovky vecí. Uvedené príklady pritom nie sú imaginárne, ale z reálnej praxe súdov.

Toto je vážny problém nielen postihnutých sudcov, ale najmä účastníkov súdnych konaní. Pretože iba od šťastia závisí, či sa konkrétna vec účastníka súdneho konania dostane do senátu alebo v senáte sudcovi, ktorý má len pár desiatok vecí a je schopný jeho vec pripraviť na rozhodnutie do niekoľkých týždňov, alebo sudcovi, u ktorého sa dostane na rad aj za niekoľko rokov. Žaloby sú pritom podané na rovnaký súd.

A hoci je tento stav verejne známy zo súdnych štatistík a mnohí sudcovia naň aj písomne upozorňujú, nikto z funkcionárov súdov alebo ministerstva spravodlivosti to nerieši, a nikto nerieši ani ich pasívny prístup.

Dôvod piaty: Princípy právneho štátu a realita

Suma summarum – moja 38-ročná prax v súdnictve, keď do toho zahrniem aj prácu na prokuratúre, mi dala skúsenosti a poznanie, že samotné uzákonenie princípov, na základe ktorých má fungovať právny štát, neznamená, že aj skutočne fungovať budú. Podstatné je, akí ľudia majú právomoc uskutočňovať tieto princípy v živote ľudí, inštitúcií, štátu. Nie je to hodnotenie, či niektorí sudcovia sú len dobrí a niektorí len zlí. V zásade ide vždy o boj o moc a o boj hodnôt. Čo je pre jedného priorita a štýl žitia, je pre druhého prázdna fráza a formalizmus, a naopak. Justícia je len zrkadlom spoločnosti a tých, ktorých si ľudia zvolia, aby spravovali štát.

V jednom som si istá: ak by každý, kto sa ide súdiť, vedel, na akom tenkom ľade sa jeho právo na poskytnutie súdnej ochrany a spravodlivý proces bude nachádzať a od koľkých premenných, neznámych veličín sa bude odvíjať, s veľkou pravdepodobnosťou by radšej využil akékoľvek iné možnosti, aby sa svojho práva domohol. Preto už v súčasnosti nechcem súdiť.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara ondrej)

  S veľkou radosťou som privítal, že ste opustila pozíciu ,,prezidentky" org. Súdcovia,,Za otvorenú justíciu" za Vašej pôsobnosti sa nič v justícii nezmenilo! Vaše plakanie, aký je ten Harabin je len obraz Vašej osoby,ktorá nevie uniesť hanbu, že Vaša popularita nesiahá JUDr.Harabinovi ani po členky! Prečo nenapíšete o Vašej súkmenovkyni Jankovskej??? Alebo Vašej nadriadenej Švecovej? Nič Vám nehovorí skôre 14:0 Harabin -Švecová???? PÁN JUDr.Harabin veci pomenuváva, tak aby tomu rozumel aj laik!! A vo všetkých jeho argumentácia je jasne vyjádrené ako to v justícii,na prokuratúrach a polícii chodí a Vy ste na čo poukazovali??? Keby ste sa zaoberali sťažnosťam obyčajných ľudí a riešili by ste ich,JUDr. Harabin by nemusel dneska Vás a Vaších spolupracovníkov kritizovať. Vo Vašom článku sú samé hlúposti a nenávisť pretože sa Vám k zlepšeniu justície nič kladné nepodarilo vykonať.Preto neplačte a konajte tak ako to robí budúci prezident SR JUDr.Harabin. Prečítajte si môj príspevok ako sa vykonáva spravodlivosť na Slovensku.
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  JUDr.Jaromír Čižnár 04.03.2019
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1

  x
  Vec

  Podnet na preskúmanie zákonnosti Oznámenia JUDr. Milan Petro, prokurátor Kraj.prokuratúry Košice č.4 Kn 345/18/8800-7 zo dňa 21.02.2019 v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam aj tr.oznámenie pre korupciu klientelizmom, porušenie § 326 ods.1 písm a),ods.2 písm.c)Tr.zákona, § 339 ods.1)Tr.zákona, porušenie § 2 ods.10 Tr. poriadku, porušenie § 344 ods.2 písm.b,c,d)Tr.zákona, porušenie § 5 zákona o prokuratúre,porušenie § 2 ods.5 Tr.poriadku.
  Prokurátor JUDr.Petro je platený aj z mojích daní!!!!!
  V oznámení zo dňa 21.02.2019 prokurátor JUDr. Petro chaoticky, klientelicky a nezákonne útočí na moju osobu, ktorá upozorňuje na nekalé praktiky verejných činiteľov na verejnú výzvu GPSR JUDr. Čižnára v tv.relácií ,,Nahlasujte korupciu“!
  Vo svojom vyjádrení v Oznámení zo dňa 21.02.2019 ma krivo obvinil, že v mojej žiadosti zo dňa 04.12.2018 používam urážky a rôzne invektíva na konkretné osoby ako osoby činné v trestnom konaní a neuvádzam žiadne konkrétne argumenty k predmetnému tr.činu.
  Vo svojích vyjádreniach používam výraz ,,skorumpovaný klientelizmom“
  Tento výraz korešponduje s každým konkrétnym verejným činiteľom, ktorý podľa mojej mienky vyšetruje moje podania :
  KLIENTELICKY, NEZÁKONNE A ODPORUJÚCI USTANOVENIU § 326 ODS.1 PÍSM.A) Tr.zákona!
  Pri každom napísaní tohto výrazu, rozpíšem patrične relevantne dôvody, ktoré ma k tomuto osloveniu viedli!!


  2
  Dávam do pozornosti skorumpovanému klientelizmom JUDr.Petrovi, že jeho vlastné záujmy chrániť zločincov, upredňostňuje pred zákonmi SR čím hrubo tento klientelicky prokurátor porušuje zákony SR!
  KLIENTELIZMUS JE:
  Podľa wikipédie je konflikt záujmov zväčša u verejných činiteľov, ktorý vzniká uprednostňovaním ponúk a záväzkov zo strany priateľov, kamarátov, kolegov či rodinných príslušníkov, kedy súčasne odmietajú dohody so vzťahovo neutrálnymi osobami, ktorých ponúkaný produkt je ale rovnako kvalitný alebo ešte aj kvalitnejší. Pri klientelizme je zameranosť na budovanie osobných záväzkov, vzťahov, konexií a známostí tak výrazná, že funguje na úkor kvality a ekonomickej úspornosti odvádzanej práce.

  Prešovský arcibiskup Ján Babjak vo svojej kázni poukázal na korupciu, klientelizmus, zneužívanie európskych fondov, podvody a mafiánske maniere. Morálka je na dne. Povedal, že slušní ľudia chcú, aby sa tieto veci riešili a vyriešili. Pripomenul, že ľudia potrebujú počuť jasný hlas nielen zo strany duchovných, ale aj svetských predstaviteľov.
  Boli to silné slová.

  Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Anton Šafárik
  Zdroj: SITA/Diana Černáková21.05.2018 10:05
  BRATISLAVA - Slovenská informačná služba (SIS) zameriavala v minulom roku svoju pozornosť aj na prípady korupcie a klientelizmu pri nakladaní s majetkom štátu a samosprávy a pri činnosti orgánov finančnej správy, polície a prokuratúry. Uvádza sa v správe slovenskej spravodajskej služby za rok 2017, ktorá je zverejnená na jej webovej stránke od piatka (18.5.) v časti venovanej korupcii a klientelizmu.
  3
  Príjemcom zo zákona boli odstúpené poznatky o korupcii pri udeľovaní zákaziek miestnej samosprávy pri stavebných prácach týkajúcich sa výstavby inžinierskych sietí. Slovenská informačná služba tiež informovala o prípade, v rámci ktorého malo dôjsť k podhodnotenému predaju nehnuteľnosti zdravotníckeho zariadenia vo vlastníctve štátu súkromnej firme.
  "SIS poukázala aj na podozrenie z korupcie bývalého štátneho zamestnanca, ktorý od predstaviteľa subjektu pôsobiaceho v poľnohospodárstve údajne požadoval úplatok za zabezpečenie predĺženia platnosti zmluvy o prenájme pozemkov tomuto subjektu. V súvislosti s prenájmom štátnej pôdy a následným čerpaním dotácií na pôdu z eurofondov SIS informovala o predstaviteľovi organizovaného zločinu z východného Slovenska, ktorý sa uplatňovaním podvodných postupov a vyhrážkami údajne snažil získať pôdu do prenájmu," píše sa ďalej v správe.
  Podozrenia týkajúce sa korupcie boli zaznamenané aj vo finančnej správe. Niekoľkí zamestnanci daňových úradov zrejme za úplatok zmanipulovali daňové kontroly v prospech daňovníkov, ktorí páchali podvody na vratkách DPH. SIS informovala o možnej spolupráci príslušníka Colnej správy s pašerákom cigariet a drog z Ukrajiny na Slovensko.
  Slovenská informačná služba venovala pozornosť aj prepojeniam organizovaných skupín s príslušníkmi polície. Zaznamenané boli prípady podozrenia z korupcie niektorých príslušníkov Policajného zboru, ktorí mali napomáhať pašerákom cigariet, drog a nelegálnych migrantov, distribútorom drog, páchateľom daňových a úverových podvodov a inej trestnej činnosti. Niektorí príslušníci polície údajne okrem iného poskytovali týmto páchateľom trestnej činnosti informácie o ich nelegálnych aktivitách, ktorými disponuje polícia, a o pripravovaných policajných postupoch voči nim, čo páchatelia využívali na marenie vyšetrovania svojej nezákonnej činnosti.
  Nevidím dôvod,prečo sa tento skorumpovaný klientelizmom Prokurátor diví, že nie len moja osoba ale aj široká verejnosť sa v týchto intenciách vyjadruje a to VEREJNE!!!!!!
  NA KONEC SI TENTO SKORUMPOVANÝ KLIENTELIZMOM PROKURÁTOR DOVOLIL NAPÍSAŤ:
  VZHĽADOM NA Urážlivé výroky a invektívy vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní vo vaších podaniach,odporúčam zvážiť takúto formu písomnej komunikácie.
  Na toto upozornenie odpovedám:
  Vážený skorumpovaný klientelizmom JUDr.Milan Petro, keď budu verejní činitelia vyšetrovať moje podania v rámci zákonov SR a spravodlivo, moja osoba nebude používať tento výraz v žiadnom prípade!!! Vy ako ( ochránca zákona) v oznámení píšete:
  Na základe toho som preskúmal na vec sa vzťahujúce uznesenia, ako aj spisový materiál. Dospel som k záveru, že tieto sú vecne správne a zákonné.
  4
  Vaša osoba súhlasí s porušovaním zákonov v tejto veci??????
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Generálna prokuratúra SR 04.12.2018
  Štúrova 2,
  812 85 Bratislava 1


  Vec

  Podnet na preskúmanie zákonnosti Uznesenia č.1 Pn 443/18/8806-5 Mgr.Mariána Jurtinusa, prokurátora Okresnej prokuratúry Košice-okolie v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam tr.oznámenie pre porušenie § 326 ods.1 písm.a)Tr.zákona, § 339 ods.1)Tr.zákona,porušenie § 2 ods.10 Tr.poriadku,porušenie § 344 ods.2 písm.b,c,d)Tr.zákona,porušenie § 5 zákona o prokuratúre, porušenie § 2 ods.5 Tr.poriadku, Mgr.Mariánom Jurtinusom.


  Dňa 30.11.2018 mi bolo doručené Uznesenie č.1Pn 443/18/8806-5 zo dňa 27.11.2018.
  Toto uznesenie javí známky klientelizmu, chaotického prejavu, marenia spravodlivosti a hrubého porušenia § 344 ods.2 písm.b) Tr.zákona.
  Mgr.Jurtinus vo svojom Uznesení zo dňa 27.11.2018 oznamuje :
  Z výsluchu podozrivej vyplynulo,že obec Malá Lodina nevydala žiadny súhlas na výrub dreviny lipa, ktorá sa mala nachádzať na pozemku 77/38, ktorý patrí vlastníkovi rekreačnej chaty č.118 Jozefovi Majorovi. Menovaný dňa 23.03.2018 zaslal na Obecný úrad Malá Lodina Oznámenie o výrube stromu na svojom pozemku, z dôvodu, že strom ohrozuje život
  5
  a majetok, o čom k oznámeniu priložil aj fotodokumentáciu. Uvedené skutočnosti objektivizuje fotokópia predmetného Oznámenia spolu s fotografiami a listom vlastníctva č.624, katastrálne územie Ružín.

  2
  Ďalej skorumpovaný klientelizmom prokurátor Jurtinus cituje : § 47 ods.4 písm.d) zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.
  Ďalej skorumpovaný klientelizmom prokurátor Jurtinus cituje ustanovenie § 2 písm. f) bod 3 zákona č.419/2001 Z.z o prechode niektorých pôsobností z orgánou štátnej správy na obce a na vyššie územné celky na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku ochrany prírody, a to prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

  Aby som vyvedol z omylu prokurátora Jurtinusa, tak znenie § 2 písm.f) bod 3 sa nenachádza v zákone 419/2001 Z.z. ale v zákone 416/2001 Z.z!

  Skorumpovanému klientelizmom prokurátorovi Jurtinusovi prikladám fundovanú odpoveď od pracovníka MV ŽP SR Mgr. Matúša Tomkuliaka

  Predmet:
  RE: otázka
  Zobraziť podrobnosti
  Od:
  Tomkuliak Matúš
  Komu:
  condrej@centrum.sk
  Kópia:
  Jamborová Lenka
  Dátum:
  Dnes 18:44
  6
  • dôležité
  • pracovné
  • osobné
  • odpísať
  Zobraziť správu ako text
  Dobrý deň,

  dňa 29.11.2018 bol na Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ,,ministerstvo“) doručený Váš e-mail, v ktorom sa pýtate ako postupovať pri výrube dreviny, ktorá Vás ohrozuje na živote pri vstupe do nehnuteľnosti. Ďalej sa pýtate, v akom stupni ochrany sa nachádza Vaša parcela č. 77/16, register KN-C, k. ú. Ružín.

  Ministerstvo k Vaším otázkam uvádza nasledovné.

  Parcela č. 77/16, register KN-C, k. ú. Ružín sa nachádza v prvom stupni ochrany.

  Ochrana drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond je upravená v § 46 až § 49 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“).

  Podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona súhlas orgánu ochrany prírody na výrub drevín sa nevyžaduje pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.

  Z vyššie uvedené ustanovenie zákona vyplýva, že ak Vás predmetná drevina nachádzajúca sa na Vašom pozemku bezprostredne ohrozuje na zdraví alebo živote alebo hrozí vznik značnej škody na majetku (to znamená škody 26 600 eur), môžete ju vyrúbať bez vydania súhlasu orgánu ochrany prírody a ohľadu na jej priemer.

  V prípade, ak predmetnú drevinu vyrúbete v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona, ste povinný orgánu ochrany prírody túto skutočnosť ohlásiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín najneskôr do 5 dní odo dňa jej výrubu. Príslušný orgánom štátnej správy na predmetné ohlásenie je v zmysle § 68 písm. k) zákona miestne príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

  S pozdravom

  7
  Mgr. Matúš Tomkuliak
  Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny| Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny.  3

  Skorumpovaný klientelizmom p.Jurtinus, kto bol z kompetentných osôb na obhliadke stromu lipa a písomne podal stanovisko,že strom lipa ohrozuje život a zdravie človeka?

  V prípade, že by malo dojsť k škode na majetku v hodnote 26 600 eur zavinením stromu lípa, bolo nutné upresniť na čom a za akých okolností by tento strom lipa takúto škodu spôsobil !!!!!!

  Tento strom lipa sa nachádza od chaty č.118,ktorým je majiteľom p.Major na volnom priestranstve a 15 metrov od nej !!!!!

  Pokial p.Major nebol majiteľom pozemku tj do roku 2017, svoje auto parkoval priamo pod stromom lipa aby mu tienila auto od pálavy slnka!!!!!!

  Skorumpovaný klientelizmom prokurátor Jurtinus vo svojom Uznesení zo dňa 27.11.2018 uvádza, že na výrub stromu mu starostka obce nevydala povolenie, tak kto mu ho vydal a ako to odôvodnil ?????

  Z Uznesenia mi vyplynulo, že každý kto sa rozhodne vyrúbať strom, ktorý mu nevyhovuje, odôvodní to ( podľa prokurátora Jurtinusa), že ho ohrozuje na zdraví a živote, napíše láskave dopis starostke obce a strom vyrúbe? Tak, toto rozhodnutie budem prezentovať v plnom znení na soc.sieťach .

  Takže občanom, ktorí sa pýtajú na internete ako majú postupovať keď chcú vyrúbať strom ,ktorý im na pozemku zavadzá môžem poskytnúť fundovoné doporučenie prokurátora Okr.prokuratúry Košice okolie JUDr.Jurtinusa, že stačí keď na obecný úrad pošlú fotografickú dokumentáciu stromu,ktorý chcu vyrúbať, napíšu,že ohrozuje ich zdravie a život a majú vymalované povolenie na výrub????  8
  V prípade,že by ich potom začala polícia trestne stíhať v zmysle § 306 ods.1)zákona 543/2002 Z.z majú sa vyhovoriť na ustanvenie § 47 ods.4 písm.d)zákona 543/2002 Z.z, tak ako to obhajuje prokurátor Jurtinus!!!!

  Prečo potom mojú osobu začala trestne stíhať polícia z OO PZ v Kysaku pre výrub 2 ks.stromu tuje z čoho ma obvinila trestným podaním Iveta Dreisigová s manželom Pavlom Dreisigom pričom policajtka Kmiťová na druhý deň po tr.podaní na mojú osobu z tr.činu podľa § 306 ods.1 písm a)

  4
  Tr.zákona zistila,že na výrub 2 ks jelší som mal od Št.lesov povolenie a za drevnú hmotu som zaplatil 17 eur!

  Napriek tomu policajtke Kmiťovej vyšetrovanie trvalo 3 mesiace,pretože dúfala,že sa jej podarí mojú osobu nekalým spôsobom potrestať, pretože jej rodinné priatelky Iveta Dreisigová a starostka obce Malá Lodina Adriána Fečková si to želali!!!!

  Opak bol pravdou, policajtka Kmiťová s velkým sklamaním musela vydať rozhodnutie že skutok sa nestal, a že moja osoba nemala v úmysle nelegálne vyrúbať 2 ks stromu jelša.

  Prikladám prílohu k tejto trestnej činnosti policajtky Kmiťovej, ktorá nebola vďaka takýmto skorumpovaným klientelizmom ako je prokurátor Jurtinus za tento skutok potrestaná!!!!

  Preto upozorňujem,že skorumpovaný klientelizmom prokurátor Jurtinus sa snaží zmariť vyšetrovanie nelegálneho výrubu 50 ročného,zdravého stromu lipa.

  Žiadam aby sa právne správne vyšetrila Vec nelegalného výrubu stromu lipa na parcele 77/38 kat.územia Malý Ružinok a aby som bol o výsledku meritorného rozhodnutia informovaný na mojej domovej adrese.

  Žiadam aby JUDr. Marián Jurtinus niesol trestnoprávnu zodpovednosť pre porušenie horeuvedených § ustanvení.

  S pozdravom

  Príloha
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e
  9

  JUDr.Róbert Kaliňák
  minister vnútra SR
  Pribinova 2
  812 72 BRATISLAVA Košice, 18.9.2015
  V E C:
  S ť a ž n o s ť
  na vyšetrovateľku OO PZ v Kysaku, Košice-okolie,
  npor. Ing.Viktóriu Kmiťovú
  Vážený pán minister, JUDr.Kaliňák,

  len nedávno, 19.08.2015 som Vám napísal „Sťažnosť“ na vyšetrujúceho policajta JUDr.Jána Šterbáka. Sťažnosť na jeho skorumpované, klientelické vyšetrovanie vo veci trestného oznámenia, podaného na OO PZ v Kysaku, Košice-okolie dňa 19.03.2015 na moju osobu JUDr.Ivetou Dreisigovou podľa § 305 ods.1 písm.c) Tr.zákona. Bolo to vo veci nedovoleného výrubu stromov.

  Predstavujem Vám ďalšieho klientelizmom skorumpovaného pracovníka OO PZ v Kysaku, Košice-okolie, npor.Ing Viktóriu Kmiťovú.

  Dňa 19.03.2015 podala JUDr.Dreisigová na moju osobu trestné oznámenie podľa
  § 305 ods.1 písm.c) Tr.zákona, vo veci nedovoleného výrubu stromov. Bol som predvolaný na vypočutie na OO PZ v Kysaku, Košice- okolie na deň 09.04.2015

  Pred mojím vypočutím dňa 09.04.2015 na OO PZ v Kysaku vyšetrovateľkou p.Kmiťovou vo veci trestného oznámenia podaného na
  10
  moju osobu podľa § 305ods.1 písm.c) Tr.zákona dňa 19.03.2015 JUDr.Ivetou Dreisigovou , som menovanú policajnú osobu upozornil, že som nedoslýchavý (choroba z povolania). Vyšetrovateľka Kmiťová mi v minulosti odmietala si moje vypočúvanie zaznamenávať na audio záznamník, čím hrubo a vedome porušovala moje práva. Požiadal som ju preto o vydanie kópie mojej výpovede. Policajtka Kmiťová mi moju žiadosť zamietla so slovami : ,,nemáte na kópiu nárok“.
  Upozornil som ju, že si moju výpoveď vyžiadam v rámci zákona o informáciách .
  Jej odpoveď znela : ,, Nepripadá v úvahu“.
  -2-

  Dňa 15.04.2015 som na OO PZ v Kysaku osobne podal žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z. a to:

  1) Sprístupnenie informácie, ktorá sa týka oznámenia na moju osobu v mesiaci marec JUDr.Dreisigovou na OO PZ v Kysaku, Košice- okolie, vo veci nepovoleného výrubu stromov. V oznámení bolo uvedené, že páchateľom skutku som bol ja, Capcara Ondrej. Žiadal som, aby informácia bola poskytnutá formou fotokópie.

  2) Sprístupnenie informácie, ktorá sa týka mojej výpovede, pretože vyšetrovateľka mi ju po skončení výsluchu odmietla vydať a to formou kópie.

  Dňa 04.05.2015 som dostal Uznesenie č.KM-TO-2015/001943 zo dňa 23.04.2015.
  V uznesení mi JUDr.Palenčár, riaditeľ OO PZ v Kysaku sprístupnil formou fotokópie moju výpoveď zo dňa 9.04.2015 na OO PZ v Kysaku.

  V časti mojej žiadosti o sprístupnenie informácie, ktorá sa týkala oznámenia na moju osobu v mesiaci marec JUDr.Dreisigovou na OO PZ v Kysaku vo veci nepovoleného výrubu stromov, kde bolo uvedené, že páchateľom skutku bol Capcara Ondrej, mi ju JUDr.Palenčár, riaditeľ OO PZ v Kysaku zamietol a to z dôvodu ustanovenia § 11 ods.1 písm.d) zákona o slobode informácií.
  Proti rozhodnutiu JUDr.Palenčára som sa dňa 11.05.2015 odvolal.

  Dňa 02.06.2015 som dostal Rozhodnutie o odvolaní č.KRPZ-KE-SI-13-008/2015 zo dňa 25.05.2015, podpísané pplk.PhDr.Rastislavom Jedinákom, riaditeľ OR PZ v Košiciach-okolie.

  11
  V Rozhodnutí PhDr.Jedinák zamietol moje odvolanie z dôvodu, že prípad nie je meritórne ukončený. Riaditeľ OR PZ Košice-okolie Jedinák nepozná zákony?
  Tento verejný činiteľ nepozná ustanovenie §203 ods.1 písm.c) ods.2) Zákona č.301/2005 Z.z???

  Dňa 23.08.2015 som podal žiadosť na OO PZ v Kysaku, Košice-okolie o sprístupnenie informácie podľa Zákona č.211/2000 Z.z a to sprístupnenie informácie o meritórnom rozhodnutí vo veci podania trestného oznámenia na moju osobu dňa 19.03.2015 na OO PZ v Kysaku, Košice- okolie, JUDr.Ivetou Dreisigovou.

  Dňa 09.09.2015 mi bolo doručené Uznesenie č.ORP-309/KY-KS-2015 zo dňa10.07.2015.

  Právoplatnosť tohto uznesenia bolo stanovené na 03.08.2015
  Vyšetrovateľka ukončila vyšetrovanie podľa ustanovenia §215 ods.4) Tr.poriadku.

  Na poslednej strane Uznesenia je napísané, citujem:

  „Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je možné podať u povereného príslušníka PZ do 3 dní od oznámenia uznesenia. Sťažnosť má odkladný účinok.
  Podpísaná: Poverený príslušník PZ, npor.Ing.Viktória Kmiťová.“


  -3-
  Vážený pán minister,

  vaša skorumpovaná klientelizmom vyšetrovateľka Kmiťová, HRUBO porušila moje právo v primeranej lehote preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania podľa ustanovenia § 208 ods.1) Tr.poriadku :
  „Ak policajt považuje vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie za skončené a jeho výsledky za postačujúce na podanie návrhu na obžalobu alebo na iné rozhodnutie, umožní obvinenému, obhajcovi, poškodenému, jeho splnomocnencovi alebo opatrovníkovi, zúčastnenej osobe a jej splnomocnencovi v primeranej lehote preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania.“


  12
  Vaša skorumpovaná klientelizmom vyšetrovateľka Kmiťová hrubo porušila ustanovenie § 215 ods.5) ods.6) Tr.poriadku :
  5) Uznesenie o zastavení trestného stíhania treba doručiť obvinenému
  a poškodenému. Uznesenie policajta treba doručiť prokurátorovi najneskôr do 48 hodín.

  (6) Obvinený a poškodený môžu proti uzneseniu o zastavení trestného stíhania okrem odseku 1 písm. g) a obvinený aj odseku 3 podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

  Pretože vyšetrovateľka Kmiťová, mi toto meritórne rozhodnutie neposlala, porušila moje práva na odvolanie, právo na náhradu škody v občiansko-právnom konaní a podanie svedectva o protiprávnom konaní starostky obce Malá Lodina v koordinácii s JUDr.Ivetou Dreisigovou.
  Takto menovaná skorumpovaná klientelizmom vyšetrovateľka Kmiťová postupovala aj vo veci ORP-719/KY-KS-2014 zo dňa 25.07.2014 trestného podania mojou osobou na JUDr.Ivetu Dreisigovú pre prečin podľa § 337 ods.1) Tr.zákona.

  V Uznesení č.ORP-309/KY-KS-2015 zo dňa 10.07.2015 vyšetrovateľka Kmiťová píše, citujem:
  „V danej veci bolo vyžiadané odborné vyjadrenie k vyčísleniu spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín. Dňa 07.07.2015 bolo doručené stanovisko Obvodného úradu životného prostredia Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul.Hroncová č.13, Košice, z ktorého vyplýva celková spoločenská hodnota 2 ks vyrúbaných drevín vo výške 2.672,-Eur.

  Je pre mňa nepochopiteľné, prečo tento vyvrheľ spoločnosti, podala dňa 15.06.2015 na Odbore starostlivosti o životné prostredie Košice-okolie u Ing.Jaroslava Viselky žiadosť o vyčíslenie spoločenskej hodnoty 2 ks jelší, keď dňa 02.04.2015 ako svedok Ivan Zuščák, vedúci Polesia Ružín, Mestské lesy Košice, vypovedal, že mi na výrub stromov 2 ks jelší dal povolenia a následne som za drevenú hmotu vyplatil p.Zuščákovi 17,- Eur.
  Čo policajtka touto akciou sledovala?

  Vážený pán minister, za túto službu muselo MVSR zaplatiť 33.- eur na účet vyhotoviteľa tejto správy a to OÚŽP Košice –okolie. Je pravidlom policajtov, bezúčelne míňať peniaze daňových poplatníkov ??
  -4-  13
  Dňa 16.09.2015 som sa dostavil na OÚŽP Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, za účelom overenia si správnej výšky spoločenskej hodnoty 2 ks stromu jelša.
  Ing.Jaroslav Viselka, pracovník, ktorý mal spoločenskú hodnotu 2 ks stromu vyhodnotiť, ma informoval po prečítaní Uznesenia zo dňa 10.07.2015, ktoré som mu poskytol na prečítanie a taktiež na skopírovanie, na jeho žiadosť : policajtka Kmiťová pri odovzdávaní žiadosti o vyčíslenie spoločenskej hodnoty 2ks stromov jelší sa vyjadrila na moju osobu hanlivo (viete, tohto pána Capcaru nemám rada, pretože nám robí problémy).
  Opýtal som sa na ďalšie invektíva, ktoré použila na moju osobu p.Kmiťová. Pán Ing. Viselka mi odpovedal: „nebudem komentovať, neprislúcha mi !!“
  Policajtka Kmiťová, skorumpovaná hanba policajného zboru SR, HRUBO porušila ustanovenie § 8 ods.1) zákona o policajnom zbore,č.171/1993 Z.z.
  Neprávom, klamlivo ma osočovala pred verejným činiteľom Ing.Viselkom, pracovníkom OÚŽP Košice-okolie, urazila moju osobu, vykreslila ma ako spoločensky skazeného a nežiadúceho človeka a to len na základe lživého vyjadrenia JUDr.Dreisigovej a starostky obce Malá Lodina Ing.Adriány Fečkovej.
  Vy, ako minister vnútra SR, sa nikdy nedozviete, ako pracujú Vaši podriadení. pokiaľ sa to neprezentuje v médiách. Preto tento spis postúpim TV Markíze, aby sa to dozvedel aj MV SR JUDr. Róbert Kaliňák.
  Pán minister,
  dávam Vám do pozornosti: Ako je možné, že vyšetrovateľke trvalo skrátené vyšetrovanie od 19.03.2015 do 10.07.2015?????
  Skorumpovaná policajtka Kmiťová mala meritórne ukončiť trestné oznámenie podané 19.03.2015 JUDr.Dreisigovou na moju osobu, pretože bolo dokázané, že som trestný čin, ktorý opísala v trestnom podaní JUDr.Dreisigová nespáchal!!
  Kmiťová mala pokračovať (na základe výpovede starostky obce Malá Lodina Ing.Adriány Fečkovej) samostatným vyšetrovaním vo veci neoprávneného vydania povolenia na výrub stromov 2 ks jelša vedúcim polesia Košické lesy p.Zuščákom. Kmiťová hľadala protizákonne spôsob ako ma obviniť z trestného činu, opísaného v trestnom oznámení, podaným JUDr.Dreisigovou a následne potrestať!!
  Takto pracuje neschopná polícia, ktorá má nápis na služobnom aute ,,Pomáhať a chrániť“!!!
  Vy, ako šéf tejto žumpy, to schvaľujete ?


  Vyšetrovacie metódy Ing.Kmiťovej HRUBO porušujú ustanovenie § 326 ods.1 písm.a), odst. 3 písm.c) Tr.zákona.
  14

  Žiadam Vás preto, aby Ste zjednali nápravu v konaní tejto vyšetrovateľky.
  Zároveň na Ing.Viktóriu Kmiťovú podávam trestné oznámenie.


  S pozdravom

  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e


  Ministerstvo vnútra SR
  Prezídium Policajného zboru
  Národná kriminálna agentúra
  Pribinova 2
  812 72 BRATISLAVA Košice, 18.9.2015

  V E C:
  Podozrenie z porušenia ustanovenia § 2ods.10 Zákona č.301/2005 Z.z,
  § 339 ods.1) Trestného zákona, § 344 ods.b) ods.d) Trestného zákona,
  § 326 ods.1 písm. a), ods.3 písm.c) Trestného zákona, porušenie § 208 ods.1), porušenie § 215 ods.5 a 6) Trestného poriadku,
  Ing.Viktóriou Kmiťovou, policajtkou OO PZ v Kysaku, Košice-okolie.
  Dňa 19.03.2015 podala JUDr.Dreisigová na moju osobu trestné oznámenie podľa
  § 305 ods.1 písm.c) Tr.zákona, vo veci nedovoleného výrubu stromov.
  Bol som predvolaný na vypočutie na OO PZ v Kysaku, Košice- okolie na deň 09.04.2015


  15
  Pred mojím vypočutím dňa 09.04.2015 na OO PZ v Kysaku vyšetrovateľkou p.Kmiťovou vo veci trestného oznámenia podaného na moju osobu podľa § 305 ods.1 písm.c) Tr.zákona dňa 19.03.2015 JUDr.Ivetou Dreisigovou, som menovanú policajnú osobu upozornil, že som nedoslýchavý (choroba z povolania). Vyšetrovateľka Kmiťová mi v minulosti odmietala si moje vypočúvanie zaznamenávať na audio záznamník, čím hrubo a vedome porušovala moje práva. Požiadal som ju preto o vydanie kópie mojej výpovede.
  Policajtka Kmiťová mi moju žiadosť zamietla so slovami :,,nemáte na kópiu nárok“ . Upozornil som ju, že si túto moju výpoveď vyžiadam v rámci zákona o informáciách .
  Jej odpoveď znela : ,, Nepripadá v úvahu“.
  Dňa 15.04.2015 som na OO PZ v Kysaku osobne podal žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z. a to:

  Sprístupnenie informácie, ktorá sa týka oznámenia na moju osobu v mesiaci marec 2015 JUDr.Dreisigovou na OO PZ v Kysaku, Košice- okolie, vo veci nepovoleného výrubu stromov. V oznámení bolo uvedené, že páchateľom skutku som bol ja, Capcara Ondrej.
  Žiadal som, aby informácia bola poskytnutá formou fotokópie.

  -2-
  Žiadal som o sprístupnenie informácie, ktorá sa týka mojej výpovede, pretože vyšetrovateľka mi ju po skončení výsluchu odmietla vydať a to formou kópie.

  Dňa 04.05.2015 som dostal Uznesenie č.KM-TO-2015/001943 zo dňa 23.04.2015.
  V uznesení mi JUDr.Palenčár, riaditeľ OO PZ v Kysaku sprístupnil formou fotokópie moju výpoveď zo dňa 0.9.04.2015 na OO PZ v Kysaku.

  V časti mojej žiadosti o sprístupnenie informácie, ktorá sa týkala oznámenia na moju osobu v mesiaci marec, JUDr.Dreisigovou na OO PZ v Kysaku vo veci nepovoleného výrubu stromov, v ktorom bolo uvedené, že páchateľom tohto skutku bol Capcara Ondrej, mi ju JUDr.Palenčár, riaditeľ OO PZ v Kysaku zamietol a to z dôvodu ustanovenia § 11 ods.1 písm.d) zákona o slobode informácií.
  Proti rozhodnutiu JUDr.Palenčára som sa dňa 11.05.2015 odvolal.

  Dňa 02.06.2015 som dostal Rozhodnutie o odvolaní č.KRPZ-KE-SI-13-008/2015 zo dňa 25.05.2015 podpísané pplk.PhDr.Rastislavom Jedinákom, riaditeľ OR PZ v Košiciach-okolie.
  16

  V Rozhodnutí PhDr.Jedinák zamietol moje odvolanie z dôvodu, že prípad nie je meritórne ukončený. Riaditeľ OR PZ Košice-okolie nepozná zákony? Tento verejný činiteľ nepozná ustanovenie §203 ods.1 písm.c) ods.2) Zákona č.301/2005 Z.z ???

  Dňa 23.08.2015 som podal žiadosť na OO PZ v Kysaku, Košice- okolie o sprístupnenie informácie podľa Zákona č.211/2000 Z.z a to sprístupnenie informácie o meritórnom rozhodnutí vo veci podania trestného oznámenia na moju osobu dňa 19.03.2015 na OO PZ v Kysaku, Košice -okolie, JUDr.Ivetou Dreisigovou.

  Dňa 09.09.2015 mi bolo doručené Uznesenie č.ORP-309/KY-KS-2015 zo dňa 10.07.2015.

  Právoplatnosť tohto uznesenia bolo stanovené na 03.08.2015
  Vyšetrovateľka Kmiťová ukončila vyšetrovanie podľa ustanovenia §215 ods.4) Tr. poriadku.

  Na poslednej strane tohto Uznesenia je napísané, citujem:
  „Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je možné podať u povereného príslušníka PZ do 3 dní od oznámenia uznesenia. Sťažnosť má odkladný účinok.
  Podpísaná: Poverený príslušník PZ, npor.Ing.Viktória Kmiťová.“

  Vážený pán minister,
  vaša skorumpovaná klientelizmom vyšetrovateľka Kmiťová, HRUBO porušila moje právo na v primeranej lehote si preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania podľa ustanovenia § 208 ods.1) Tr.poriadku : Ak policajt považuje vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie za skončené a jeho výsledky za postačujúce na podanie návrhu na obžalobu alebo na iné rozhodnutie, umožní obvinenému, obhajcovi, poškodenému, jeho splnomocnencovi alebo opatrovníkovi, zúčastnenej osobe a jej splnomocnencovi v primeranej lehote preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania.
  -3-

  Vaša skorumpovaná klientelizmom vyšetrovateľka Kmiťová hrubo porušila ustanovenie § 215 ods.5) ods.6) Tr.poriadku :
  5) Uznesenie o zastavení trestného stíhania treba doručiť obvinenému a poškodenému. Uznesenie policajta treba doručiť prokurátorovi najneskôr
  17
  do 48 hodín.

  (6) Obvinený a poškodený môžu proti uzneseniu o zastavení trestného stíhania okrem odseku 1 písm. g) a obvinený aj odseku 3 podať sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

  Pretože vyšetrovateľka Kmiťová mi toto meritórne rozhodnutie neposlala, porušila moje práva na odvolanie, právo na náhradu škody v občiansko-právnom konaní a podanie svedectva o protiprávnom konaní starostky obce Malá Lodina v koordinácii s JUDr.Ivetou Dreisigovou.
  Takto skorumpovaná klientelizmom vyšetrovateľka Kmiťová postupovala aj vo veci
  ORP-719/KY-KS-2014 zo dňa25.07.2014, trestného podania mojou osobou na JUDr.Ivetu Dreisigovú pre prečin podľa § 373 ods.1) Tr.zákona.

  Policajtka Kmiťová mala do 30 dní meritórne ukončiť trestné oznámenie podané 19.03.2015 JUDr.Dreisigovou na moju osobu, pretože bolo dokázané, že som trestný čin, ktorý opísala v trestnom podaní JUDr.Dreisigová, nespáchal !!
  Kmiťová mala pokračovať (na základe výpovede starostky Obce Malá Lodina -Ing.Adriány Fečkovej) samostatným vyšetrovaním vo veci neoprávneného vydania povolenia na výrub stromov 2 ks jelší, vedúcim polesia Mestské lesy p.Zuščákom.
  Kmiťová hľadala protizákonne spôsob, ako ma lživo obviniť z trestného činu, ktorý je opísaný v trestnom oznámení, podanom JUDr.Dreisigovou,
  v úmysle privodiť trestné stíhanie mojej osoby !!
  Takto pracuje na OO PZ v Kysaku neschopná polícia, ktorá má nápis na služobnom aute ,,Pomáhať a chrániť“!!!

  Vyšetrovacie metódy na OO PZ v Kysaku nemajú vo svete obdobu a zvlášť Ing.Kmiťovej, ktorá HRUBO porušuje ustanovenie § 326 ods.1 písm.a), ods 3 písm.c) Tr.zákona.
  Pri vypočúvaní JUDr.Ivety Dreisigovej dňa 19.03.2015 na OO PZ v Kysaku, dala Ing.Viktória Kmiťová prečítať poučenie, ktoré dotyčná oznamovateľka podpísala vlastnoručne a dobrovoľne.
  V poučení je uvedené:
  Podľa §131 ods.1) Tr.poriadku Vás poučujem o význame svedeckej výpovede a o tom, že ste povinný vypovedať úplnú pravdu a nič nezamlčať. Je trestné v zmysle §345 Tr.zákona, ak iného lživo obviníte z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie. Taktiež je trestné v zmysle § 346 Tr.zákona, ak ako svedok pred vyšetrovateľom uvediete nepravdu

  18
  o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo takúto okolnosť zamlčíte.
  Vo svojom Uznesení č.ORP-309/KY-KS-2015 zo dňa 10.07.2015 Ing.Kmiťová uvádza citujem:

  -4-

  V danej veci boli do vyšetrovacieho spisu zabezpečené fotokópie povolenia na samovýrub dreva, dokladu o pôvode dreva a potvrdenie o zaplatení, vydané Ondrejovi Capcarovi spoločnosťou Mestské lesy Košice a.s. Polesie Ružín so sídlom Malá lodina č.95.
  V predmetnej veci je dôležitou skutočnosťou fakt, že podozrivý Ondrej Capcara požiadal o povolenie na výrub stromov, pričom mu Mestskými lesami Košice a.s. Polesie Ružín bol vydaný doklad o pôvode dreva a povolenie na samovýrub dreva. Taktiež zaplatil poplatok vo výške 17,- eur. Z uvedeného vyplýva, že Ondrej Capcara nemal úmysel nelegálne vyrúbať stromy a týmto spôsobiť škodu ani sa obohatiť.
  Skorumpovaná vyšetrovateľa Kmiťová zrejme neovláda Zákon o policajnom zbore!!
  Ak si prečíta zákon o policajnom zbore, je v ňom jasne napísané, čo je polícia povinná robiť v prípade, ak sa jedná o podozrenie z trestného činu: „POLÍCIA JE POVINNÁ KONAŤ Z MOCI ÚRADNEJ !!!“
  Prečo táto skorumpovaná klientelizmom vyšetrovateľka nepodala na JUDr.Dreisigovú trestné oznámenie v znení § 345 a 346 Tr.zákona tak, ako ju pri výsluchu poučila???
  Naopak, aby zabránila trestnému podaniu na JUDr.Dreisigovú, neposlala mi meritórne rozhodnutie tak, ako jej to zákon káže !!!!

  V Uznesení č.ORP-309/KY-KS-2015 zo dňa 10.07.2015 vyšetrovateľka Kmiťová píše, citujem:
  „V danej veci bolo vyžiadané odborné vyjadrenie k vyčísleniu spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín. Dňa 07.07.2015 bolo doručené stanovisko Obvodného úradu životného prostredia Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul.Hroncová č.13, Košice, z ktorého vyplýva celková spoločenská hodnota 2 ks vyrúbaných drevín vo výške 2.672,-Eur.

  Je pre mňa nepochopitelné, prečo tento vyvrheľ spoločnosti, podala dňa 15.06.2015 na odbore Starostlivosti o životné prostredie Košice-okolie u Ing.Jaroslava Viselky žiadosť o vyčíslenie spoločenskej hodnoty 2 ks jelší, keď dňa 02.04.2015 ako svedok Ivan Zuščák, vedúci Polesia Ružín, Mestské lesy Košice, vypovedal, že mi na výrub stromov 2 ks jelša dal povolenia a následne som za drevenú hmotu vyplatil p.Zuščákovi 17,- Eur.
  19

  Čo táto skorumpovaná policajtka touto akciou sledovala?
  Za túto službu muselo MVSR zaplatiť 33.- eur na účet vyhotoviteľa tejto správy a to OÚŽP Košice –okolie. Je pravidlom policajtov, bezúčelne míňať peniaze daňových poplatníkov??

  Dňa 16.09.2015 som sa dostavil na OÚŽP Košice-okolie, odbor Starostlivosti o životné prostredie, za účelom overenia si správnej výšky spoločenskej hodnoty 2 ks stromu jelša.
  Ing.Jaroslav Viselka, pracovník, ktorý mal spoločenskú hodnotu 2 ks stromu vyhodnotiť, ma informoval po prečítaní Uznesenia zo dňa 10.07.2015, ktoré som mu poskytol na prečítanie a taktiež na skopírovanie, na jeho žiadosť :policajtka sa vyjadrila na moju osobu hanlivo (viete, tohto pána Capcaru nemám rada, pretože nám robí problémy).
  Upozorňujem, že v žiadosti o vyčíslenie spoločenskej hodnoty 2 ks jelší sa nenachádza moje meno, je tam uvedený ako páchateľ neznáma osoba, napriek tomu policajtka uviedla Ing.Viselkovi, že páchateľom som ja, Capcara Ondrej.
  Opýtal som sa na ďalšie invektíva, ktoré použila na moju osobu p.Kmiťová.
  Pán Ing. Viselka mi odpovedal: „nebudem komentovať, neprislúcha mi !!“

  -5-

  Policajtka Kmiťová, hanba policajného zboru SR, „ HRUBO“ porušila ustanovenie
  § 8 ods.1) zákona o policajnom zbore,č.171/1993 Z.z.
  Neprávom, drzo a klamlivo ma osočovala pred verejným činiteľom, urazila moju osobu, vykreslila ma ako spoločensky skazeného človeka a to len na základe lživého vyjadrenia JUDr.Dreisigovej a starostky obce Malá Lodina Ing.Adriány Fečkovej.

  Dávam Vám do pozornosti: Ako je možné, že vyšetrovateľke trvalo skrátené vyšetrovanie od 19.03.2015 do 10.07.2015 ?????
  Táto žumpa nepozná Ustanovenie § 203 ods.1 písm.c), ods.2) Trestného poriadku??


  1) Žiadam, aby npor.Ing.Viktória Kmiťová niesla trestnoprávnu zodpovednosť za porušenia horeuvedených ustanovení a mojich občianskych práv.
  20
  2) Žiadam, aby mi npor.Ing.Viktória Kmiťová vyplatila za porušenie mojich občianskych práv, za zmarenie môjho práva na odvolanie sa voči Uzneseniu č.ORP-309/KY-KS-2015, za zmarenie podať na občiansko-právne konanie žiadosť o náhradu škody a to sumu 2000,- EUR v zmysle ustanovenia § 46 ods.1) Tr.poriadku.  S pozdravom  Moja osoba Vám odkazuje, že patríte medzi tých skorumpovaných klientelizmom verejných činiteľov a raz príde aj na Vás.
  Tieto dokumenty si prečíta aj verejnosť na soc.sieťach.
  Prikladám prílohu č.4 Kn 345/18/8800-7 zo dňa 21.02.2019

  Žiadam aby sa právne správne vyšetrila Vec nelegalného výrubu stromu lipa na parcele 77/38 kat.územia Malý Ružinok a aby som bol o výsledku meritorného rozhodnutia informovaný na mojej domovej adrese.


  Žiadam aby prokurátor JUDr.Milan Petro niesol trestnoprávnu zodpovednosť za horeuvedene porušenie zákonov SR.
  S pozdravom

 • Myslím, že Vám rozumiem. Viem, ako sa môžte cítiť.
  Viete si tiež predstaviť, ako sa asi cíti, alebo cítilo to množstvo tisícov a tisícov občanov, ktorých ste neustále terorizovali svojou nenásytnosťou a obmedzenosťou? A deje sa to stále.

  Pred viac ako desiatimi rokmi som povedal, že súdy sú skorumpované a sudcovia sú mafiáni. Bolo to v súdnej sieni.
  Teraz sa to všetko potvrdzuje, že som sa v ničom nemýlil. A tí zlodeji mafiánsky súdia ďalej. Už vtedy som hovoril, že je to nereformovateľné. A ukazuje sa, že ani tu som sa nemýlil.

  Jediná možná cesta z tohto marasmu je, pozatvárať na doživotie všetkých do jedného. Potom je možné začať od začiatku.

Powered by Komento