Warning: include(/www/s/u/u23979/public_html/plugins/system/sh404sef/diff.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/s/u/u23979/public_html/libraries/import.php on line 2

Warning: include(/www/s/u/u23979/public_html/plugins/system/sh404sef/diff.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /www/s/u/u23979/public_html/libraries/import.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/www/s/u/u23979/public_html/plugins/system/sh404sef/diff.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/share/pear') in /www/s/u/u23979/public_html/libraries/import.php on line 2
Domov

Súdnu radu povedie Praženková, kreslo zástupcu môže počkať na Jankovskú

| 11. júl 2017 o 10:04 (aktualizované 11. júl 2017 o 12:07)  PETER KOVÁČ |

Za predsedu kandidoval okrem víťazky už len Dušan Čimo. Voľbu podpredsedu rada odložila.

BRATISLAVA. Novou šéfkou Súdnej rady sa stala podľa očakávaní sudkyňa Najvyššieho súdu Lenka Praženková.

V tajnom hlasovaní jej dalo svoj hlas 12 zo 17 členov rady. Okrem nej kandidoval aj ďalší zo sudcov Najvyššieho súdu Dušan Čimo, ktorý získal tri hlasy. Obaja kandidáti sa hlasovania zdržali.

Hlasovanie bolo napokon tajné, hoci zákon po nedávnej novele ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej z Mosta-Hídu hovoril nejasne len o neverejnom hlasovaní. Znamenalo by to, že členovia rady by po vylúčení verejnosti vedeli, kto dal komu hlas.

Hoci na programe bola aj voľba podpredsedu, rada ju napokon odložila. Na jeseň by sa mali vymeniť ďalší traja jej členovia, ktorým sa končí funkčné obdobie.

Členkou by sa mohla stať aj štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, ktorú pretláča Smer. Zásadne proti je ministerka Žitňanská, ktorá pohrozila odchodom z vlády.

Žilinčík zo Súdnej rady: Najhoršie veci robili sudcom práve sudcovia

| sme.sk | 7. júl 2017 o 21:54   |

Člen Súdnej rady Pavol Žilinčík.(Zdroj: TASR)

Novým šéfom najdôležitejšieho orgánu justície by vôbec nemusel byť sudca, hoci taký názor dnes prevláda, hovorí člen rady, ktorý sudcom nie je.

Do Súdnej rady pribudol v novembri ako nominant prezidenta Andreja Kisku a ako jeden z mála nesudcov, ktorí v 18-člennom zbore sedia. S väčšinovým názorom, že radu by mal viesť sudca, PAVOL ŽILINČÍK nesúhlasí. Vyberať by sa malo najmä podľa etických kritérií, prízvukuje právnik, ktorý pôsobil v organizácii Via Iuris, ako poradca na americkej ambasáde a dnes pracuje v kancelárii ombudsmanky.

Vidíte v čerstvo obmenenej Súdnej rade vhodného kandidáta na jej šéfa?

„Pri voľbe predsedu by mali zohrať rolu dve okolnosti - či kandidát preukázal v minulosti dostatok integrity a tiež schopnosti zvládať ťažké situácie. Myslím si, že na prvom mieste mala byť práve otázka etiky a hodnotového zamerania. Na Slovensku to však zatiaľ nehrá prvé husle.“

Nad Nálezom Ústavného súdu SR ohľadne zrušenia tzv. Mečiarových amnestií

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt peter šamko sudca| pravnelisty.sk | JUDr. Peter Šamko, sudca Krajského súdu v Bratislave | Publikované: 02. 07. 2017 |

Legendárna rozlúčka Vladimíra Mečiara po prehraných voľbách vo vysielaní STV.(Zdroj: ARCHÍV ČTK, TASR)

 Dňa 29.06.2017 bol na webo­vej strán­ke Ústav­né­ho sú­du SR zve­rej­ne­ný Ná­lez Ústav­né­ho sú­du SR sp. zn. PL. ÚS 7/2017 zo dňa 31.05.2017 ako aj od­liš­né sta­no­vis­ká niek­to­rých sud­cov ús­tav­né­ho sú­du, kto­ré sme­ro­va­li pro­ti vý­ro­ku aj od­ôvod­ne­niu ná­le­zu, res­pek­tí­ve len pro­ti od­ôvod­ne­niu.

 Vzhľa­dom k to­mu, že sa­mot­né­mu Ná­le­zu je ve­no­va­ná dos­ta­toč­ná a po­mer­ne nek­ri­tic­ká me­diál­na po­zor­nosť, sto­jí za pov­šim­nu­tie ne­súh­las­né od­liš­né sta­no­vis­ko sud­cov Mi­la­na Ľalí­ka a Pet­ra Br­ňá­ka, kto­ré sme­ro­va­lo tak pro­ti vý­ro­ku Ná­le­zu ako aj pro­ti je­ho od­ôvod­ne­niu.

 Po pre­čí­ta­ní Ná­le­zu a je­ho od­ôvod­ne­nia ako aj uve­de­né­ho od­liš­né­ho sta­no­vis­ka som ná­zo­ru, že z hľa­dis­ka práv­nej ar­gu­men­tá­cie (čis­to z práv­ne­ho poh­ľa­du os­lo­bo­de­né­ho od mo­rál­nych ná­no­sov) je pres­ved­či­vej­ším prá­ve od­liš­né sta­no­vis­ko. Ale­bo po­ve­da­né inak, od­ôvod­ne­nie Ná­le­zu neob­sa­hu­je jas­né od­po­ve­de na množ­stvo prob­le­ma­tic­kých práv­nych otá­zok, res­pek­tí­ve ich len načr­tá­va a ne­po­nú­ka žiad­ne od­po­ve­de.

 Vzhľa­dom k uve­de­né­mu sa mu­sím sto­tož­niť s od­liš­ným sta­no­vis­kom v tom, že vlas­tné vý­cho­dis­ká  pod­stat­né pre roz­hod­nu­tie ús­tav­né­ho sú­du (kto­ré fak­tic­ky za­čí­na­jú až od s. 120 ná­le­zu) nie sú za­lo­že­né ani tak na práv­nej ar­gu­men­tá­cii, ale ide skôr o roz­pra­vu, či úva­hu ús­tav­né­ho sú­du o hod­no­tách a mo­rál­ke. Zá­sad­nú práv­nu ar­gu­men­tá­ciu tý­ka­jú­cu sa nap­rík­lad po­su­dzo­va­nia práv­nych účin­kov am­nes­tií, či mi­los­ti z tres­tnop­ráv­ne­ho hľa­dis­ka, res­pek­tí­ve  po­su­dzo­va­nie otáz­ky ret­roak­ti­vi­ty v od­ôvod­ne­ní Ná­le­zu ne­náj­de­me, prí­pad­ne sú tam ob­siah­nu­té len ur­či­té náz­na­ky bez hlb­šie­ho práv­ne­ho roz­bo­ru.

Harabinov senát zrušil rozsudok nad bossom sýkorovcov, mal si odsedieť doživotie

Róbert Lališ prezývaný Kýbel| hnonline.sk | Autor: TASR | 07.07.2017, 18:00 |

Senát Najvyššieho súdu pod vedením Štefana Harabina dnes zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku - pracovisko Banská Bystrica voči údajnému bossovi bratislavskej skupiny sýkorovcov Róbertovi Lališovi a spol.

"Najvyšší súd v celom rozsahu zrušuje rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica z 20. apríla 2017. Trestná vec obžalovaného Róberta Lališa a spol. vedená na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica tomuto súdu odníma a prikazuje sa Krajskému súdu v Banskej Bystrici, aby ju v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol," uviedol dnes pre TASR hovorca NS SR Boris Urbančík.

Traja vážni kandidáti na post šéfa Súdnej rady

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt súdna rada| Dominik Hutko | Pravda 28.06.2017 20:00 |

Zastupujúci predseda Súdnej rady prekvapil. Voľbu nového predsedu vyhlásil už o dva týždne, pôvodne sa uvažovalo o septembrovom termíne.

Podľa informácií denníka Pravda najvážnejšími kandidátmi sú traja členovia rady – Miloš Kolek, Lenka Praženková a Dušan Čimo.

Súčasnej šéfke Jane Bajánkovej sa skončí funkčné obdobie v rade a zároveň jej tým zanikol aj predsednícky post. Vracia sa tak na Najvyšší súd. Radu dočasne vedie jej najstarší člen Ján Havlát, ktorý už na 11. júla zvolal zasadnutie. Jeho jediným bodom bude voľba nového predsedu. Podľa Havláta nie je na čo čakať. Hovorí, že ešte pred definitívnym rozhodnutím obvolal jednotlivých členov a tí mu potvrdili, že júlový termín im vyhovuje. Novozvolený predseda už potom bude sám viesť voľbu svojho podpredsedu.

Harabina zrejme čaká ďalší trest, predsedníčka súdu ho chce preradiť

| VERONIKA PRUŠOVÁ | PIATOK 23. JÚNA 2017 11:35 |

Štefan Harabin sa cez letné prázdniny bude musieť zrejme doučiť správne právo. Predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová zvažuje, že mu pridá novú agendu.

Z trestného kolégia na správne. Takúto zmenu zvažuje pre Štefana Harabina predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová. Aj takto sa rozhodla riešiť problémy, ktoré s bývalým prvým mužom justície má.

Jej disciplinárne návrhy voči nemu za svojvoľné rozhodnutia v trestných kauzách jej totiž zatiaľ nevychádzajú. Nie je isté, či pôjde len o Harabina alebo celý jeho senát, teda aj sudcov Viliama Dohňanského a Gabrielu Šimonovú.

Dôvodom zmeny má byť oficiálne nerovnomerné zaťaženie sudcov Najvyššieho súdu. "Zaťaženost sudcov pracujúcich v niektorých kolégiách je enormná, nie je rovnomerná," hovorí Švecová s tým, že zákon umožňuje riešiť takúto situáciu zaradením sudcu do iného kolégia. "Zatiaľ sa nehovorí o žiadnych konkrétnych menách sudcov. Problém je v štádiu rokovania medzi predsedami všetkých kolégií," vraví.

Správne kolégium rieši odvolania voči rozhodnutiam úradov. Napríklad sa často spomínajú rozsudky ohľadom azylantov, riešia aj pokuty od policajtov, ale rozhodovalo napríklad aj o prípade pezinskej skládky.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Domov

Kontakt

Občianske združenie
P.O.BOX 112, 840 05 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Naši partneri