Zápisnica z Mimoriadneho rokovania Sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konaného dňa 5. augusta 2010

SRns 112/2010

Prítomní :
1) JUDr. Helena Haukvitzová ako členka poverená výkonom právomocí predsedu (bod 5/ SRns 72/2010)
2) JUDr. Soňa Mesiarkinová, JUDr. Ľubomíra Kúdelová a Ing. JUDr. Miroslav Gavalec v zmysle priloženej prezenčnej listiny.
Neprítomní:
JUDr. Vladimír Magura – predseda (dovolenka)
JUDr. Jana Serbová – podpredsedníčka (dovolenka)
JUDr. Jozef Hargaš (dovolenka)

Mimoriadne zasadanie Sudcovskej rady otvorila a viedla JUDr. Haukvitzová ako členka poverená výkonom právomocí predsedu. Na úvod oboznámila prítomných s navrhovaným programom v rozsahu, ako bol uvedený na pozvánke, ako aj prečo bolo potrebné toto zasadanie vo veľmi krátkom čase zvolať.

K samotnému hlasovaniu JUDr. Haukvitzová uviedla, že hlasovaním „za“ člen Sudcovskej rady vyjadruje svoj názor, že podklady na zasadnutie mu boli doručené v dostatočnej lehote, a hlasovaním „proti“ vyjadruje opačný názor.

Následne bol Program rokovania Sudcovskej rady schválený v nasledovnom znení :

Program :
1/ Podanie JUDr. Juraja Klimenta, týkajúce sa ochrany sudcu Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky s poukazom na § 26 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (SRns 108/2010)
2/ Vyjadrenie v zmysle § 29 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov k prihlásenému uchádzačovi do výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu trestnoprávneho kolégia NS SR - JUDr. Daniel Hudák (SRns 111/2010)
3/ Vyjadrenie k žiadosti JUDr. Oľgy Trnkovej o zmenu uznesenia sudcovskej rady
č. 101/2010, na základe ktorého bola navrhnutá na člena prieskumnej komisie
na  obsadenie jedného voľného miesta sudcu občianskoprávneho kolégia NS SR
(SRns  113/2010)
4/ Rôzne    

za : 4 hlasy
proti : 0 hlas
zdržali sa : nikto


K bodu 1/ - Podanie JUDr. Juraja Klimenta, týkajúce sa ochrany sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s poukazom na § 26 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (SRns 108/2010).

JUDr. Haukvitzová oboznámila žiadosť JUDr. Juraja Klimenta o poskytnutie ochrany sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky s poukazom na § 26 zákona č. 385/2000 Z. z.  prítomných členov.

V diskusii bol vznesený návrh, aby bol predseda Najvyššieho súdu požiadaný o zaslanie jeho stanoviska k uvedenej žiadosti sudcu Juraja Klimenta z 30. júla 2010. Po ukončení rozpravy k tomuto bodu programu Sudcovská rada schválila toto

U z n e s e n i e   č. 108/2010

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyzýva predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, aby zaslal v lehote 15 dní písomné stanovisko, v ktorom objasní svoje dôvody, pre ktoré nepostupoval v súlade s § 45 a nasl. zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v súvislosti s čerpaním dovolenky JUDr. Juraja Klimenta.

za : 4 hlasy
proti : 0 hlas
zdržal sa : nikto


K bodu 2/ -Vyjadrenie v zmysle § 29 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov k prihlásenému uchádzačovi do výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu trestnoprávneho kolégia NS SR - JUDr. Daniel Hudák (SRns 111/2010)

JUDr. Haukvitzová oboznámila prítomných členov s požiadavkou predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Štefana Harabina z 02. augusta 2010 Spr 907/2010
na vyjadrenie k osobe JUDr. Daniela Hudáka, ktorý je od 1. júla 2010 dočasne pridelený
na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky a ktorý sa ako kandidát
do výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prihlásil.

Ing. JUDr. Gavalec vyslovil pochybnosti o vhodnosti uvedeného kandidáta na funkciu sudcu na Najvyššom súde Slovenskej republiky a vzhľadom na závažnosť následkov uznesenia Sudcovskej rady k osobe kandidáta navrhol odročiť rokovanie o tomto bode
na ďalšie zasadnutie za účelom získania vhodných podkladov, najmä od predkladateľa,
pre rozhodnutie. Svoj návrh odôvodnil tým, že 
1/ kandidát vykonával funkciu člena Súdnej rady, hoci súbežne zastával vysokú štátnu funkciu v exekutíve – štátny tajomník ministerstva spravodlivosti,
2/ výkon jeho funkcie člena Súdnej rady nevníma Ing. JUDr. Gavalec ako dôslednú ochranu záujmov sudcov,
3/ kandidát po ukončení prerušenia výkonu funkcie štátneho tajomníka nemal uprednostniť, aby bol priamo dočasne pridelený na Najvyšší súd, namiesto toho, aby sa vrátil na svoj pôvodný súd,
4/ nie sú vedomosti, že by kandidát na dobrej úrovni ovládal anglický alebo obdobný cudzí jazyk, ktorého znalosť je pre riadne absolvovanie výberového konania nevyhnutná a u sudcu Najvyššieho súdu členských štátov EÚ štandardom, 
5/ podľa údajov v tlači bol kandidát odvolaný ministrom spravodlivosti z funkcie predsedu Krajského súdu v Žiline, pričom nie sú jasné údaje, kedy bol z tejto funkcie odvolaný a na základe akých dôvodov,
6/ v čase, keď bol v Slovenskej republike zrušený trest smrti a kedy sa tento prístup k trestnému právu stal európskym štandardom, kandidát mal podľa verejne dostupných údajov údajne z pozície predsedu Krajského súdu a súčasne ako sudca pôsobiaci v oblasti trestného práva, demonštratívne a ako prvý podpísať petíciu Slovenskej národnej strany za obnovenie trestu smrti,
7/ podľa údajov v tlači mal kandidát dňa 16. júna 2006 byť sudcom v senáte (predsedom tohto senátu) krajského súdu, ktorý vyniesol rozsudok, a tento rozsudok bol na rozhodnutie Najvyššieho súdu doručený až o 3 roky. Kandidát bol do funkcie štátneho tajomníka vymenovaný dňa 19. júla 2006 (uznesenie č. 636). Tento prípad vzbudzuje pochybnosti
o nevyhotovení rozhodnutia súdu v zákonnej lehote a možné bezdôvodné prieťahy v konaní, resp. porušenie povinnosti svedomite si plniť povinnosti sudcu pri rozhodovacej činnosti,
za ktoré boli viacerí sudcovia disciplinárne stíhaní alebo sú ešte stíhaní (obdobne JUDr. Kandera, JUDr. Majchrák, JUDr. Kliment, JUDr. Hatala a iní).

Následne, s prihliadnutím na námietky vznesené Ing. JUDr. Gavalcom, prebehla rozprava o tomto bode, pričom diskutujúci sa zhodli na potrebe doplnenia tejto žiadosti predsedu Najvyššieho súd Slovenskej republiky o príslušné informácie.

Po ukončení rozpravy k tomuto bodu programu Sudcovská rada schválila toto

U z n e s e n i e   č. 109/2010

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odkladá prejednanie tohto bodu na ďalšie zasadnutie Sudcovskej rady.

za : 4 hlasy
proti : 0 hlas
zdržal sa : nikto


K bodu 3/ - Vyjadrenie k žiadosti JUDr. Oľgy Trnkovej o zmenu uznesenia Sudcovskej rady č. 101/2010, na základe ktorého bola navrhnutá na člena prieskumnej komisie na obsadenie jedného voľného miesta sudcu občianskoprávneho kolégia NS SR (SRns  113/2010)

JUDr. Haukvitzová oboznámila prítomných členov so žiadosťou JUDr. Oľgy Trnkovej   o zmenu uznesenia Sudcovskej rady č. 101/2010 z dôvodu čerpania dovolenky v uvedenom období.

V diskusii JUDr. Mesiarkinová navrhla JUDr. Milana Deáka za člena prieskumnej komisie na obsadenie jedného voľného miesta sudcu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Po ukončení rozpravy k tomuto bodu programu Sudcovská rada schválila toto

U z n e s e n i e   č. 110/2010

Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky mení svoje uznesenie č. 101/2010 v tej častí, kde navrhla za člena prieskumnej komisie na obsadenie jedného voľného miesta sudcu občianskoprávneho kolégia NS SR podľa ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov JUDr. Oľgu Trnkovú a namiesto nej navrhuje JUDr. Milana Deáka.

za : 4 hlasy
proti : 0 hlas
zdržal sa : nikto


K bodu 4/ - Rôzne

V rámci bodu Rôzne JUDr. Haukvitzová oboznámila prítomných členov so žiadosťou Ireny Hrkovej zo dňa 29. 07. 2010. Po ukončení rozpravy k tomuto podaniu Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky tento list zobrala na vedomie. 

V Bratislave 5. augusta 2010

Zápisnicu zapísal : Ing. JUDr. Miroslav Gavalec
Zápisnicu overila     :  JUDr. Soňa Mesiarkinová

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri